Westelijke Ontsluiting (Westtangent)

Gemeenteraad hoort bezwaren van Groen in Amersfoort

Vandaag, 6 nov 2018, zal Groen in Amersfoort op initiatief van Groen Links zijn bezwaren tegen de Westelijke Ontsluiting uiteenzetten in De Ronde, 19.00 uur.
Daarna zal de gemeenteraad beslissen of de westelijke ontsluiting doorgaat, als de second opinion over de begroting tenminste aangeeft dat de kosten binnen butget blijven.

Tegen de kap van ruim 400 bomen ter voorbereiding van de werkzaamheden kan nog t/m woensdag 7 nov bezwaar worden aangetekend. Een voorbeeldbrief vindt u hier.

Groen Links verliest geloofwaardigheid in WO debat.
www.ad.nl/amersfoort/groenlinks-legt-hoofd-in-de-schoot-in-kwestie-rondweg~a46b4d30/

De Raad van State heeft woensdag 24 januari  uitspraak gedaan.

Alle bezwaren zijn ongegrond verklaard!

Lees de volledige uitspraak hier

TomTom: tracé westelijke rondweg geen knelpunt

VERKEER Het tracé van de omstreden westelijke rondweg is helemaal geen verkeersknelpunt. Dat blijkt uit de eerste Amersfoortse traffic index van het navigatiebedrijf TomTom.

Op basis van ruim 40 miljoen gereden kilometers in Amersfoort in 2016 benoemt Tomtoms verkeersindex 25 verkeersknelpunten in Amersfoort. Die bevinden zich vooral op aan- en afvoerwegen van de snelwegen A1 en A28, en op de Leusderweg en de Bunschoterstraat.

Er loopt een procedure van de SGLA en omwonenden bij de Raad van State.

De Westelijke Ontsluiting: SWB blijft zich inzetten voor een beter plan voor iedereen!

Op 11 oktober 2016 keurde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Westelijke Ontsluiting goed. Daarmee komt dit ingrijpende project weer een stap dichterbij. SWB heeft in januari 2016 een zienswijze – eigenlijk een aantal verbetervoorstellen – ingediend bij de gemeente om een beter plan te maken. Deze voorstellen zijn door de gemeente in de Zienswijzennota zonder overleg “ter zijde” geschoven.
SWB wil proberen om alsnog een serieus onderzoek naar onze verbeterpunten af te dwingen, daarom gaat SWB samen met andere organisaties, waaronder de SGLA, een beroepsprocedure aanspannen bij de Raad van State. Nadrukkelijk niet om de plannen te frustreren maar om alsnog redelijke verbeteringen voor het woon- en leefklimaat voor elkaar te krijgen. Want, SWB is voorstander van maatregelen die verkeersoverlast voor alle bewoners verminderen en iedereen, met name fietsers en voetgangers, een snellere en veiliger verbinding over het spoor opleveren.

De verbeterpunten die wij – kort samengevat – hebben ingediend zijn:
Knooppunt spoorlijn-Bernhardkazerne
De toevoeging van wegen en een fietsersbrug zorgt voor een verregaande ‘verstening’ van het gebied bij de spoorwegovergang. Dat gaat ten koste van het bestaande lanenprofiel met bomen en groenvoorzieningen zoals de Berg die kent.
De voetgangers-/fietsersbrug over het spoor
In de plannen is voorzien in een dure en hoge fiets- en voetgangersbrug terwijl er al een tunnel voor het overige verkeer wordt gemaakt.
Verkeershinder
SWB is van mening dat de effecten van toekomstige verkeersontwikkelingen – die belangrijk lijken te wijzigen – onvoldoende zijn onderzocht.
Het parkeren ten behoeve van de dierentuin
Hiervoor zijn grote ingrepen in het bosgebied nodig die vragen om een hoogwaardige en definitieve oplossing. Inmiddels blijkt een drielaagse parkeergarage in het bos het plan te zijn.
Aantasting Groengebied
Het groengebied rondom de Stichtse Rotonde en het Belgenmonument, deel uit makend van het rijksbeschermd stadsgezicht Berg wordt door de voorliggende plannen aangetast.

 

Westelijke ontsluiting

De gemeente heeft 48 zienswijzen ontvangen op het bestemmingsplan voor de Westelijke Ontsluiting. Waarschijnlijk zal het college in juni het bestemmingsplan ter vaststelling aan de Raad voorleggen. Daarin wordt een reactie op de zienswijzen en eventuele aanpassingen in het bestemmingsplan opgenomen.

Gelijktijdig heeft de Nationale Ombudsman onderzoeksvragen gesteld aan de gemeente inzake de klacht over het verloop van het proces die door verschillende belangengroepen waaronder de SWB is ingediend.

De petitie waarin wordt gepleit tegen de aanleg van de Westelijke Ontsluiting is inmiddels door meer dan 1000 mensen ondertekend.

Waarschijnlijk is eind juni meer bekend.

 

 

WESTELIJKE ONTSLUITING: GEMEENTERAAD AMERSFOORT STEMT VOOR!

De Westelijke ontsluiting moet de verkeersdoorstroming van de Stichtse Rotonde tot de Isselt verbeteren. De Gemeenteraad van Amersfoort heeft op 24 november gestemd voor de uitvoering van het plan zoals dat nu voorligt. Zoals verwacht stemde de coalitie van VVD, D’66, PvdA en CU vóór het project.

SWB zegt al jarenlang consequent ‘nee!’ tegen het plan zoals het nu voorligt: 3000 bomen kappen, bedrijven uitkopen, gronden verwerven, gebouwen slopen, jarenlang een bouwput waardoor extra files en heel veel geld uitgeven – ca. € 67 miljoen – en dat alles voor een minimale reistijdverbetering.

Uiteraard, ook SWB vindt een betere overgang van het spoor nodig en ook SWB is vóór verbetering van het leefklimaat in het gebied rond de Daam Fockemalaan. Gezien de verwachting dat de gemeenteraad vóór het plan zou stemmen, heeft SWB aan alle gemeenteraadsfracties voorgesteld om bij de aanbesteding ruimte in te bouwen voor het verbeteren van een aantal nu al duidelijke knelpunten. Dat voorstel kreeg helaas onvoldoende steun.

Verbeterpunten

Vooral rond de nieuw ontworpen spoorwegovergang bij de Vlasakkers zijn zeer ingrijpende en dure ingrepen gepland: een tunnel, een fietsers-/voetgangersbrug en een ingewikkelde op- en afrit naar de Bernhardkazerne (zie Google: ontwerp Westelijke ontsluiting). Het plan kan en moet hier volgens SWB op een drietal punten beter, eenvoudiger en goedkoper.

  1. De ontsluiting van de Bernhardkazerne in combinatie met de nieuwe verdiepte weg langs de Aletta Jacobslaan en de aansluiting op de BW-laan.

Dit deel van het plan is infrastructureel te ingewikkeld en duur, veel extra beton en asfalt ter plekke. Het zorgt straks voor veel overlast voor omwonenden (anderen dan nu). Vooral een simpelere aansluiting van de Bernhardkazerne op de Westelijke ontsluiting is nodig. SWB meent dat het plan ruimtelijk beter en goedkoper kan, en met minder milieueffecten voor omwonenden. Belangrijk, want het verder beperken van de milieueffecten is ook een opdracht van de raad aan het College van B&W.

  1. De voet-/fietsersbrug over het spoor

Volgens deskundigen ingewikkeld, duur, moeilijk te beheren, hoog om op en af te fietsen en vooral ‘dubbelop’, omdat er al een tunnel komt voor auto’s, terwijl er in Amersfoort volop ervaring is met goed functionerende tunnels die aan alle eisen voldoen.

Bijkomend voordeel is dat het Restaurant De Vlasakkers na de werkzaamheden terug kan keren op ongeveer de oude plek. Voor De Vlasakkers is in de plannen nu geen plaats.

3. Het parkeren ten behoeve van de dierentuin

Uitvoering van het voorliggende plan betekent een enorme aantasting van het bosgebied, o.a. door de omvangrijke bomenkap, maar met vernuft en liefde voor de natuur zijn betere alternatieven denkbaar.

Volgende stap

Vanaf 10 december 2015 is er gedurende een periode van zes weken gelegenheid om op het ontwerpbestemmingsplan te reageren. Zienswijzen – vroeger bezwaren genoemd – kunnen door eenieder tot en met 20 januari 2016 worden ingediend bij de Raad van de gemeente Amersfoort. SWB gaat dat in ieder geval doen.

Wat kunt u doen?

Als u SWB steunt in haar koers kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar woonklimaatberg@gmail.com. Hoe meer support, hoe meer kracht de SWB-zienswijze krijgt.

U kunt ook meedoe met onze (anonieme) meningspeiling op de website. Klik hier.

6 oktober was er in de Ronde van de Gemeenteraad gelegenheid tot inspreken.

Han Langevoort heeft daar onderstaande tekst uitgesproken:

Geachte raadsleden,

Het is de Stichting Woonklimaat Berg duidelijk dat bepaalde verkeersmaatregelen nodig zijn aan de westkant van Amersfoort. De SWB is voor een betere kruising met het spoor en voor een verbetering van het leefklimaat in het gebied.

Desondanks zegt de SWB al jarenlang consequent “Nee!” tegen de Westelijke Ontsluiting. Waarom? Duizenden bomen kappen, bedrijven uitkopen, gronden verwerven, gebouwen slopen en straks jaren lang in een bouwput, files en heel veel geld uitgeven voor te weinig effect.

Uit de veelheid aan stukken en plannen blijkt dat er ontegenzeggelijk heel veel werk is verzet door de gemeente om een goed plan te maken. De SWB vindt dat plan echter niet goed genoeg.

Zoals gezegd te weinig effect voor te veel geld. Maar als het dan toch door gaat moet en kan het op een viertal punten beter:

  1. De fietsersbrug over het spoor. Volgens deskundigen ingewikkeld, duur, moeilijk te beheren, hoog om op en af te fietsen en vooral “dubbelop” omdat er al een tunnel wordt gemaakt. Terwijl er volop ervaring is met goed functionerende tunnels. Als we deze ruimteverslindende brug – de Lange Wapper van Amersfoort – gewoon laten vervallen heeft dit als bijkomend voordeel dat Restaurant de Vlasakkers gewoon terug kan komen op de oude plek.
  1. De ontsluiting van de Bernhardkazerne in combinatie met de verdiepte weg langs de Aletta Jacobslaan en de aansluiting op de BW-laan. Ook dit deel van het plan is te ingewikkeld, resulteert in heel veel asfalt ter plekke en zorgt voor veel overlast voor bewoners maar andere dan nu. Een simpele aansluiting voor de Bernhardkazerne is nodig en mogelijk waardoor het ruimtelijke beter wordt en milieueffecten kunnen worden beperkt.
  1. Het parkeren ten behoeve van de dierentuin: Hiervoor zijn grote ingrepen in het bosgebied nodig die vragen om een definitieve oplossing. Misschien het geld van de fietsersbrug hiervoor gebruiken?
  1. Aanbestedingsprocedure: Om de eerder genoemde punten te realiseren is het volgens de SWB verstandig om in deze fase van het project ook de kennis en ervaring van uitvoerende partijen te benutten. De zogenaamde best-value-procurement-aanbestedingsprocedure voorziet hierin: de aannemer met het best uitgewerkte plan in combinatie met de beste prijs en prijszekerheid wordt in een vroeg stadium geselecteerd. In het bijzonder het plan deel Onze Lieve Vrouw ter Eem tot en met de Dierentuin leent zich hiervoor. Het nieuwe bestemmingsplan moet daarvoor wel voldoende ruimte bieden. Een in de praktijk bewezen succesvolle manier van aanbesteden. Waarom zouden we het niet doen?

Als de SWB over deze onderwerpen met de gemeente sluitende afspraken kan maken, dan zal ons “nee” een “ja” worden.

Dank u wel.

Stichting Woonklimaat Berg

Han Langevoort

Zaterdag 7 maart was er in de Kabouterhut (naast de dierentuin)
een goed bezochte demonstratieve bijeenkomst om nog eens aandacht te schenken aan de dubieuze plannen voor de aanleg van de Westelijke rondweg “de Westtangent”.

Inmiddels is er een min of meer uitgewerkt plan gemaakt op grond waarvan een wijziging van het bestemmingsplan wordt
aangevraagd.
Binnenkort moet de Gemeenteraad zijn goedkeuring hieraan geven.
Na een jarenlang slepende en tijdrovende inspraakprocedure heeft ‘De Gemeente’ zijn eigen plan getrokken en lijkt op ramkoers te liggen om dit erdoor te drukken. Dit kunnen wij (en met ons velen) eigenlijk niet accepteren. Vandaar deze demonstratie, waar u van verschillende groeperingen kunt vernemen welke bezwaren er zijn. Tevens wordt de route van de nieuw aan te leggen weg ter plaatse afgelegd om het voor eenieder concreet te maken, wat ons staat te wachten.
Organisatoren waren SGLA, Beroemde Vrouwen buurt, Milieudefensie en een drietal andere bewonersgroepen waaronder de SWB.

Op de site van de Gemeente kunt u de plannen uitgebreid bestuderen:
klik op http://www.amersfoort.nl/amersfoortwestbereikbaar.html

Video 3D op Youtube

Westelijke ontsluiting zuid

 

Het Gemeentebestuur heeft een overwinning behaald. De verantwoordelijke wethouder wordt erom geprezen. Hij is zelfs genomineerd, met negen andere stadsbestuurders, voor Meest Succesvolle Wethouder van Nederland. Proficiat! Maar wordt dit deel van Amersfoort eigenlijk gelukkiger van de oplossing waartoe is besloten?

 

Voor hen, die deze kwestie niet zo hebben gevolgd, nog even een toelichting:

Al zo’n 50 jaar maakt Amersfoort zich druk over hoe de stad aan de westzijde volwaardig zou moeten worden ontsloten. De huidige situatie verdient geen schoonheidsprijs. Er gaat veel verkeer door een woonstraat (Daam Fockemalaan). Vervolgens met rare bochten via een gelijkvloerse kruising het spoor over (de drukke lijn A’foort-Utrecht) naar het Noorden (industrieterrein de Isselt of richting Soest). Toch zijn er geen ernstige problemen met de doorstroming. In de afgelopen 3 jaar is er veel gesproken met belanghebbenden en vele alternatieven zijn afgewogen. Zomer 2013 kwam er als een duveltje uit een doosje een plan van de kant van het Stadsbestuur. Het was een ‘nieuwe’ variant, die eerder als veel te duur was afgevallen. Daarna is de zaak door de gemeenteraad geperst. Aan enkele dringende wensen is min of meer tegemoet gekomen, waarbij de nodige vraagtekens open blijven.

 

De nieuwe route

De gemeenteraad heeft inmiddels besloten tot een route die na het tankstation op de Daam Fockemalaan links afbuigt richting kazerneterrein en vervolgens in dat terrein verdiept doorloopt naar het spoor. Daar gaat de route met een vrij lange tunnel onder het spoor door. Voor de ingang van de dierentuin komt de tunnel weer boven. Vervolgens volgt de route de bestaande B.W. Laan tot de kruising bij de Birkstraat. Fietsers en voetgangers krijgen een brug over het spoor(ca 7 m. hoog!, waar?). De DaamFockemalaan wordt autoluw. De aansluiting Daam Fockemalaan/Prins Frederiklaan gaat weer open in twee richtingen.

 

Blij? Niet blij!

Voor de bewoners van de Daam Fockemalaan is het een verbetering. Anderen zullen minder blij zijn.

Bijvoorbeeld de wandelaars, die straks een heel eind om moeten lopen door een lange tunnel. Of over een hoge winderige fiets-/voetgangersbrug om bij de dierentuin of het groen daaromheen te komen. Voor de wat minder getrainde fietser is de fietsbrug, hoog over het spoor, ook geen pretje.

De bewoners langs het kazerneterrein (Aletta Jacobslaan) verkeren nog in onzekerheid over hoe ver die nog drukkere weg van hun voordeur komt te liggen. De bewoners van de Prins Frederiklaan zijn ook niet blij, nu die veel smallere laan, door het openen van de aansluiting met de Daam Fokkemalaan, een stuk drukker wordt. Voorzien wordt dat in de hele wijk het verkeer zal toenemen.

Voor de doorgaande automobilisten zal het niet veel uitmaken. Waarschijnlijk staan ze  tijdens de spits gewoon een stukje verderop in de rij …… En zo zijn er nog heel veel dingen op te merken. De toekomst zal leren hoe terecht of onterecht deze zorgen zijn.

 

Maar één ding staat vast: er wordt heel veel geld besteed aan een niet eens zo groot probleem.

 

De SWB zal de komende jaren opletten hoe de plannen worden uitgewerkt, of alle beloftes waar (kunnen) worden gemaakt. Waarschijnlijk kunnen we met dit onderwerp nog wel de nodige jaren voort.

 

Voor de uitvoerige inhoud van de plannen volstaan we met te verwijzen naar de website van de gemeente.

 

 

Gemeenteraad kiest voor variant 7B

Op 9 juli heeft de gemeenteraad het voorstel van B&W d.d. 11 juni goedgekeurd om ter verbetering van de doorstroming te kiezen voor de tracévariant 7B.
Dit is een nieuw tracé lopend vanaf de Stichtse Rotonde, verdiept liggend via het kazerneterrein en parallel aan de Aletta Jacobslaan, met een tunnel voor
alle verkeer onder het spoor door en vervolgens verder via het bestaande wegtracé (Barchman Wuytierslaan).
Mocht dat niet haalbaar blijken, dan zal variant 7 gekozen worden. Is dat ook niet mogelijk, dan komt 0+ in beeld.
Er zijn echter nog vele onzekerheden: zoals de precieze ligging van het tracé, en de kosten. Die kunnen hoger uitvallen, waardoor het denkbaar is dat uiteindelijk
toch de 0+ variant zal worden uitgevoerd.

De volledige tekst kunt u vinden op de website van de gemeente. Klik daarvoor op onderstaande link
https://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=648542/type=pdf/Raadsvoorstel___besluit_Verbetering_doorstroming_verkeer_aan_de_westkant_van_Amersfoort_-_uitwerking_variant_coalitieakkoord.pdf

Eerder geplaatst:
Op 24 april vond, zoals op diverse plaatsen aangekondigd, een openbare bijeenkomst plaats waarbij de Gemeente haar actuele plannen toelichtte voor de Westelijke ontsluiting.

Kort gezegd:

Men wil vanaf het zuiden de doorgaande route verleggen door ter hoogte van de Prins Frederiklaan naar links af te buigen en vervolgens een verdiepte route aan te leggen juist achter het hek van de militaire kazerne, dus langs de Aletta Jacobslaan op een afstand van zo’n 10 meter, afgeschermd door groen en een geluidswal.

Vervolgens duikt deze 2-baansweg (met rijwiel- en voetpaden) onder het spoor door om verderop (op het parkeerterrein van de dierentuin) weer boven de grond te komen en daar weer aan te sluiten op de BW-laan. Deze laatste zou voorzien worden van smallere rijstroken, een ventweg en aan twee zijden dubbele fietspaden.

Deze als geheel niet slecht ogende oplossing is eerder onmiddellijk afgeschoten omdat hij veel te kostbaar zou zijn. Of dat nu niet het geval is, blijft vooralsnog onduidelijk.

Mocht het maximaal beschikbare bedrag van totaal 70 miljoen (!) onvoldoende blijken, dan wordt volstaan met het optimaliseren van de huidige route voor een kleine 20 miljoen, de eerder ‘0+’ gedoopte variant.

Afgezien van de nodige knelpunten die nog moeten worden opgelost in de uitwerking, ervaren wij, en met ons waarschijnlijk velen, als belangrijkste bezwaren van dit nieuwe plan:

– Moet je zoveel geld besteden aan een probleem, dat nauwelijks aanwezig is:
Het geld is in deze tijd op zoveel plaatsen beter te besteden!

– Het is zeer de vraag of met deze partiële ingreep de doorstroming tijdens de
spits meer dan marginaal zal verbeteren.

– Weliswaar wordt de Daam Fockemalaan ontlast, hetgeen toe te juichen is,
echter, de Aletta Jacobslaan wordt in dezelfde mate benadeeld. Daarmee
verdient deze oplossing toch zeker geen schoonheidsprijs.

Tot 22 mei heeft eenieder de mogelijkheid om goede suggesties te doen voor het plan, dat nu voorligt.

Dat wil zeggen men heeft 3 weken de tijd om commentaar te leveren op een plan dat na 50 jaar dubben uit de lucht komt vallen. Een plan dat 2 jaar intensief overleg met een klankbordgroep, waar een aantal mensen vrijwillig veel tijd in hebben gestoken, zomaar negeert!

Er is kennelijk plotseling haast, maar het komt op de burger over als een vorm van onbehoorlijk bestuur.

Op de site van de Gemeente kunt u de plannen uitgebreid bestuderen:
klik op http://www.amersfoort.nl/amersfoortwestbereikbaar.html
En als u commentaar hebt laat het vooral weten.
Direct aan de Gemeente of via ons: woonklimaat.berg@gmail.com