Verslagen jaarlijkse wijkbijeenkomsten

Verslag groep Groenvisie

Nelleke Visscher gaf een korte uitleg over de door Hart v.d. Berg geformuleerde groenvisie,
die het Limviogebied betreft. (te vinden op de website H v.d.B, 3 pag’s) Deze is later door de gemeente opgenomen in de groenvisie voor de gemeente Amersfoort (48 pag’s).
Ervaringen met het gemeentelijke groenbeleid in park Randenbroek en Nimmerdor werden als niet positieve voorbeelden naar voren gebracht. Gemeente hield zich niet aan plannen en afspraken. Zo werden in Randenbroek veel meer bomen gekapt dan het plan aangaf, evenals in Nimmerdor. Daar werden ook inspraak- resultaten niet nageleefd. Er was meer waardering voor de opknapbeurt van het groen rond het Belgenmonument, waar inspraak een positief effect had. Dit was wel een langdurig proces, waarbij bleek dat hier in de Groenvisie nog geen plan was ontwikkeld.
Er werden twijfels geuit over het groenbeheer in het gebied tussen Hugo de Grootlaan, Kapelweg, en Surinamelaan. Dit n.a.v. diverse bouwactiviteiten.
⦁ Regelmatig onderhoud van bestaande groen
⦁ Houdt rekening met boomwortels, trottoirs wortelvrij maken
⦁ Groen openbaar vs in eigen tuinen
⦁ Integrale benadering alle groen
⦁ Hagen en hekken niet hoger dan ca. 1.60 m
⦁ Practische voorstellen: slingerende zandpaden rondom Alta i.p.v. strak langs het hek
⦁ Er moet een groenbeheersplan opgesteld worden
⦁ Lange termijn visie op groen/bomen, geen gelegenheidsbeleid zoals bijv. rond
Belgenmonument
⦁ Toekomstvisie stoelend op oorspronkelijk ontwerp, maar toekomstgericht
⦁ Ecologisch onderzoek voor complete gebied noodzakelijk
⦁ Als wijk sterk maken om omgehakte/ gevallen bomen te vernieuwen (gebeurt nu niet)
⦁ Nodig voor uitwerking visie aantal mensen uit (SWB)
⦁ Stuur groenvisie Amersfoort rond aan alle deelnemers (SWB)
⦁ Organiseer evenement 100 jaar Bergkwartier en koppel daar groenbeheer aan.
⦁ Inzet wijkbewoners bij beheer
⦁ Geen park, wel bos
⦁ Beheer bos deels naar eigenaren
⦁ Straat- en laanbomen inboeten
⦁ Fasering van werkzaamheden
⦁ Oud groen: verjonging nodig
⦁ Zijn alle gebieden in kaart in het groenplan? Tussen Hugo de Grootlaan, Kapelweg, Surinamelaan. Onderhoud? Herplanting?
Groenvisie Hart voor de Berg https://drive.google.com/file/d/0ByNM0OqmG4IKOEJzTXJmM1owOE0/view
Goenvisie Gemeente Amersfoort
http://groenvisieamersfoort.nl/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/Groenvisie-Amersfoort-definitieve-versie.pdf

Verslag groep Het beste van de “Bergtoren” maken.

De vraag die in deze groep voor lag was: “Hoe kunnen we invloed uitoefenen om, in samenspraak met gemeente en projectontwikkelaar, te komen tot een zo goed mogelijke invulling van de toren.”
In een korte inleiding is duidelijk gemaakt dat de toren deel is van een groter complex bestaand uit een deel met maximaal zes, drie en twaalf woonlagen. Het deel met de twaalf woonlagen wordt naar schatting 36 meter hoog. Daarmee komt het boven de toren van de Ansifriduskerk uit en is het ook hoger dan de bestaande bouw van het ziekenhuis. De totale hoogte is rond de 75 meter boven NAP. De tekeningen geven het maximale volume van de bouw aan: dat mag dus ook minder. Parkeren moet op eigen grond dus in een parkeerkelder onder het complex. Het complex bevindt zich ten noorden van de villa’s die ernaast gebouwd gaan worden: de toren neemt voor die villa’s dus geen zon weg. Bij dit verslag treft u een paar afbeeldingen aan van de nieuwe situatie.
In de groep is gesproken over vier punten: per punt zijn de volgende opmerkingen gemaakt:
Soort bouw:
Niet doen:
⦁ Reflecterend glas
⦁ Helemaal glad in glas afwerken (te massief)
⦁ Blokkendoos-vorm
⦁ Massief-vierkant
⦁ Moderne architectuur en grote balkons
Wél doen:
⦁ Begroeide gevels
⦁ Grote balkons
⦁ Duurzaam en speels
⦁ Speels en groen in gevel
⦁ Passend in context omgeving
⦁ Lichte kleuren maken minder massief
⦁ Vooral niet een gemiddeld ontwerp maar iets uitgesprokens
⦁ Terras bouw
⦁ Veel glas
⦁ Passend bij de traditionele bouw in de omgeving
⦁ Daktuin voor bewoners op deel complex van drie hoog.
⦁ Gasloos en duurzaam.

Soort woningen:
Niet doen:
⦁ Geen uniforme invulling (één type woning) Wél doen:
⦁ Gemengd qua grootte van de woning en mix van sociale huur en/of boven de huurgrens en koop
⦁ Geschikt voor meerdere fasen in het leven: starters, alleenstaanden, ouderen.

Soort voorzieningen:
Niet doen:
⦁ Winkels in de plint: te weinig klanten
⦁ Winkels: voldoende op Leusderweg en Utrechtseweg. Wél doen:
⦁ Voorzieningen in de plint (B.G.)
⦁ Buurtsuper
⦁ Buurtvoorzieningen: fietsenmaker, bakker, ruimte voor muziekles
⦁ Publiek uitkijkpunt maken met eerste klas horeca op bovenverdieping.
⦁ Gemeenschappelijk zwembad, sauna, fitness.
⦁ Gemeenschappelijke wijnkelder.

Soort Proces:
Niet doen:
⦁ Een aparte klankbordgroep voor deze bouw.
⦁ geven op het moment dat de plannen al klaar zijn.
⦁ Openbare aanbesteding waarbij het meeste Commentaar geld verdienen de bepalende factor is. Wél doen:
⦁ De klankbordgroep Lichtenberg moet in dit proces een rol spelen.
⦁ Voorbeeld is ontwikkeling Eemplein blok 3.
⦁ SWB en klankbordgroep serieus nemen als vertegenwoordiging van bewoners is handig voor de bouwers.
⦁ Professioneel, positief en pro-actief de gemeente benaderen met input.
⦁ Wijze van ontwikkelen plannen voor het Leger des Heils terrein (Facton) toepassen.

Voortgang: deze punten zullen binnen het SWB bestuur besproken worden en gedeeld worden met de klankbordgroep Lichtenberg. Daarna zal het met de projectleider van de gemeente besproken worden.
Verslag groep Tennishal Alta

Dit groepje heeft nagedacht over alternatieve opties voor de bouw van de vierbaans tennishal.
De deelnemers begrijpen de wens van Alta om te kunnen beschikken over een tennishal, maar vinden dat zo’n object niet past op de plek die Alta voor ogen heeft. Namelijk direct naast het tennispark op een aan te kopen stuk sportterrein van het JvO gymnasium. Hoe mooi ingepast in het landschap ook, een dergelijke hal past niet in het lommerrijke woongebied met de smalle straten.
Een andere plek zou ook de realisatie van de hal goedkoper maken, omdat er minder eisen gesteld worden aan het inpassen in de omgeving.
Alternatieve opties kunnen zijn:
⦁ Op het terrein aan de Amsterdamseweg bij de SuperFun
⦁ Aan de linkerkant van de B.W. laan bij de hockeyvelden van AMHC
⦁ Op het terrein van het Sportfondsenbad bij Park Randenbroek
⦁ Op het terrein van Onze Lieve Vrouwe Ter Eem aan de Daam Fockemalaan
⦁ Op het veld nabij roeivereniging Hemus en het Meander ziekenhuis
⦁ In de hal van het voormalige tapijtenbedrijf Van Heugeveld in de Isselt
Opmerkingen tijdens de onderlinge uitwisseling:
⦁ Er kan op de bouwkosten bespaard worden als de hal op een andere plek komt en zeker als deze in de bestaande hal van Van Heugeveld in de Isselt of bij SuperFun geplaatst wordt
⦁ Met andere tennisverenigingen een hal bouwen maakt het voor Alta wellicht financieel aantrekkelijker, de kosten kunnen worden gespreid over meerdere verenigingen
⦁ Niet alleen Alta zou van de hal gebruik kunnen maken maar ook andere tennisverenigingen
⦁ De gemeente heeft tot beleid gemaakt zoveel mogelijk sportactiviteiten te concentreren. Daardoor zou de hal niet passen op de nu gewenste plek
⦁ Alta zou ook van de gravelbanen af kunnen. Er zijn veel tennisbanen die all-weather zijn, zodat er gewoon in alle seizoenen buiten getennist kan worden
⦁ Er is een specifiek bestemmingsplan voor het Berggebied. De hal, hoe mooi ook ingepast, past daar niet in
⦁ Het ledenbestand van tennisverenigingen loopt terug, ook dat van Alta
⦁ Alta is niet een “wijktennispark”, haar ambitie is al jaren (internationaal) toptennis. De belasting op de banen en van de hal wordt daardoor anders

Verslag groep Voorzieningen in de wijk en de staat (onderhoud en inrichting) van de Openbare ruimte

Centraal stond de vraag wat willen we wel aan voorzieningen in de wijk c.q. niet, en wat moet er gebeuren wat betreft onderhoud en inrichting van de openbare ruimte. Opgemerkt wordt dat we in een mooie wijk wonen, maar dat er een paar essentiële voorzieningen ontbreken om het een gezellige wijk te maken. Het contact tussen de bewoners zou versterkt mogen worden, er mag meer cohesie ontstaan
Om dat te bevorderen is genoemd:
– Buurtcafé om gezellig binnen te kunnen lopen en elkaar te treffen (Regent’s Park heeft de locatie maar is voor bewoners – die er geen gebruik van maken)
– Sport/fitnessmogelijkheid (idem: Regent’s Park heeft de mogelijkheid, wordt niet benut)
– Trefpunt (donderdagochtend oneven weken, locatie: nu nog Leger des Heils) meer bekendheid geven
– Samen wandelen organiseren, eventueel wandelclub oprichten
– Bergkerk concerten beter bekend maken
– Buurtsuper met gelegenheid om iets te drinken/ hapje te nuttigen
– Bakker, vers brood
– Meer speelvoorzieningen voor kinderen om samen te spelen. De wipkip bij de Bergkerkrotonde nodigt niet direct uit qua locatie en omvang tot gezellig samen spelen.
– Op het terrein aan de Prins Willem Alexanderlaan zou naast de 2 glijbanen en de niet onderhouden jeu de boulelaan ook meer geplaatst kunnen worden. Andere plaats is het Limvioveld, waar vanuit de school ook al veel kinderen spelen.
– Meer bankjes / zitjes in de openbare groene ruimte: Limvioveld, Klein-Zwitserland, op de groene veldjes bij de appartementen aan de Treublaan
– Nieuwsbrief SWB intensief inzetten voor activiteiten die er zijn (dus zorgen voor meer abonnees)
– Running dinners organiseren
– Groepsapp’s formeren

Inrichting en onderhoud openbare ruimte
– Verkeersluwe situaties bevorderen
– Grote stads- en regiobussen zijn veel te groot voor de omvang van de lanen en straten in de wijk; zijn bovendien alleen in de piekuren redelijk bezet. Door de dag vrijwel leeg: suggestie: vervangen door buurtbussen.
– Opknappen Limvioveld (staat ook in plan Groenvisie Amersfoort)
– Meer afvalbakken plaatsen, op het Limvioveld, Klein-Zwitserland e.d.
– Ook afvalbakken voor hondenpoepzakjes om te bevorderen dan hondenbezitters de poep van hun huisdier oprapen en erin deponeren
– Het wegdek en de trottoirs in de nog niet aangepaste lanen/straten is er beroerd aan toe. Genoemd worden met name – maar dus niet uitsluitend de Wilhelminalaan, Prins Frederiklaan en de Heinsiuslaan). De Wilhelminalaan en de Prins Frederiklaan zijn druk bereden lanen maar verkeren in een deplorabele staat. De trottoirs van de Wilhelminalaan zijn door de omhooggekomen boomwortels niet begaanbaar voor oudere mensen, voor mensen die moeilijk ter been zijn, voor mensen die een rollator gebruiken of in een rolstoel zitten en in het donker voor niemand. Dit mag geen 2 jaar zo blijven, vanwege gevaarlijke situaties. Het wegdek van de Wilhelminalaan is ook in zeer slechte staat en ook gevaarlijk. Herbestraten voor de komende jaren moet mogelijk zijn, zonder dat meteen de riolering e.d. wordt aangepakt.
– Er is sprake van parkeeroverlast in Troelstralaan bij Regent’s Park, er kunnen regelmatig geen auto’s door /langs alle bij hoeken en bochten geparkeerde auto’s.
– Geen reclameborden voor wat dan ook (gelukkig zijn ze verwijderd van enkele rotondes).

Verslag groep Sociale veiligheid: wat kan beter?

Je beschermd voelen tegen dreigend gevaar is belangrijk. Zijn er mogelijkheden om met elkaar in onze wijk die bescherming te verbeteren en hoe?
Aan deze discussie deden wijkagent Robbert de Hooge, de voorzitter van het Reanimatie Netwerk Amersfoort, Henk Pijper en veiligheidsambassadeur in onze wijk, Machiel Lambooij mee als deskundigen. De deskundigen lichten toe dat er in het Bergkwartier-Bosgebied een onbekend aantal deelnemers is aan burgernet en er een onbekend aantal WhatsApp buurtpreventie groepen actief is. Het aantal reanimatie hulpverleners in onze wijk is wél bekend: rond de 70. Het aantal beschikbare AED’s in de wijk is echter maar 5 en dat is te weinig. Eén AED is dag en nacht beschikbaar. De andere alleen als de bewoners thuis zijn of het bedrijf open is.
Gesproken is over de samenhang tussen Burgernet en WhatsApp groepen. Ingegaan is op het feit dat deze systemen waarin bewoners participeren niet alleen helpen bij het opsporen van inbrekers en vandalen maar ook van vermiste of verwarde personen. Daarnaast hebben de WhatsApp groepen een grote waarde bij het voorkomen van misdaad: bij voorbeeld elkaar waarschuwen voor mensen met een babbeltruc of de manier en tijdstip waarop inbrekers proberen in een buurt de huizen binnen te komen. De wijkagent participeert ook in de meeste van die groepen en geeft informatie van de kant van de politie.
Ook is gesproken over het belang van een goed reanimatie netwerk. Als er binnen een paar minuten na het optreden van een hartstilstand gereanimeerd kan worden is de overlevingskans veel groter. De ambulance arriveert meestal pas 10 – 15 minuten na het telefoontje naar 112. De politie of brandweer kan eerder ter plekke zijn maar de burgerhulpverlener om de hoek is bij een goed werkend netwerk als eerste aanwezig.
In de groep is gesproken over de drie systemen. Per systeem zijn de volgende opmerkingen gemaakt:
Burgernet
Niet doen:
Wél doen:
⦁ Beter communiceren wat Burgernet inhoudt en hoe je er in kunt deelnemen als bewoner. Entameren dat alle deelnemers aan Whatsapp groepen ook Burgernet lid worden.

WhatsApp buurtpreventie
Niet doen: Wél doen:
⦁ Plekken in de wijk in kaart brengen waar geen groepen zijn.
⦁ Helpen bij het opzetten van nieuwe groepen.
⦁ Communicatie tussen groepen onderling regelen.

Reanimatie Netwerk
Niet doen:
⦁ Reanimeren als mensen dat niet willen.
⦁ Reanimeren, want dat leidt tot een leven als ‘kasplantje’ door hersenbeschadiging. Wél doen:
⦁ Een goed netwerk in de wijk maken van altijd toegankelijke AED’s
⦁ Bevorderen dat bewoners een reanimatieopleiding volgen en zich registreren.
⦁ Voorlichting geven over de (beperkte) kans op neurologische schade na een succesvolle reanimatie.

Op deze avond hebben zich twee VVE-en gemeld die willen gaan bespreken om een AED aan te schaffen en in het netwerk beschikbaar te maken. De school Amersfoortse Berg waar de vergadering werd gehouden heeft aangegeven één van de twee AED’s aan te melden bij het netwerk zodat ook de buurt daarvan gebruik kan maken tijdens de openingsuren van de school (8-19 uur).
Vijf mensen hebben aangegeven zich te willen aanmelden als reanimatie hulpverlener en daar de nodige opleiding voor te willen volgen.
Verslag groep Stationsomgeving

Belangrijkste constatering in deze werkgroep was: SWB moet deelnemen aan de sessies die gaan over de toekomst van de Stationsomgeving. Dit onderwerp was ooit de aanleiding om met de voorgangers van de SWB te starten. Het huidig denk- en ontwikkelproces betreft allerlei onderwerpen zoals:
⦁ Branding – Smart City en duurzaamheid
⦁ Aantrekkelijkheid stationsplein
⦁ Verkeersafwikkeling stationsomgeving
⦁ Aanpak leegstand

Het proces van ideevorming en het starten met plannen maken is een jaar geleden begonnen. Dus nu elke vorm van inbreng nog denkbaar. Ons gesprek heeft dan ook een sterk gespreide reeks punten opgeleverd, soms aanvullend soms tegengesteld:

⦁ Agenda en planning inzake beleidsvorming en plannen maken duidelijk krijgen
⦁ Businessdistrict verkeerde naam: meer groen en welkom
⦁ Motto: Groen, Gastvrij en Gezond
⦁ Dus meer groen en bomen
⦁ Accent op wonen, fietsen en lopen
⦁ Rechtstreeks kunnen oversteken van de BW-laan naar de Wagenwerkplaats
⦁ Route naar het centrum niet begeleiden met Sofietjes maar een bomenrij, route omgeven met cafeetjes en winkels
⦁ Lopen door het Station met een OV-pas is ongewenst
⦁ Een supermarkt bij het station
⦁ VVV kantoor (terug) in de Stationshal
⦁ Bussen naar de rangeerplek achter
⦁ Het kantoortje aan de BW-laan
⦁ Taxistandplaats naar het Mondriaanplein
⦁ Een menselijke maat op het Stationsplein met meer bankjes en knusse plekjes
⦁ Overdekt en zittend kunnen wachten op de bus
⦁ Wat doen we ’s avonds rond het station?
⦁ Gratis parkeren rond het station
⦁ Meer wonen in leegstaande gebouwen
⦁ Begin met het herontwikkelen van het oude Kantongerecht/Belastinggebouw tot een aantrekkelijk multifunctioneel en duurzaam gebouw (quick win)
⦁ Flint en stadhuis naar de Stationsomgeving
⦁ Agis gebouw niet ombouwen tot stadhuis
⦁ Taxi’s de motor uit!
⦁ Meer onderhoud aan wegen en riolering
⦁ Beter handhaven van verkeersregels
⦁ Duidelijker en verbeteren verkeersregels
⦁ Openbare sanitaire voorzieningen rond het station
⦁ Bord van de parkeergarage de Argonaut moderniseren
⦁ Fietsenstalling BW-laan beter maskeren met groen
⦁ De Wilhelminalaan niet asfalteren
⦁ Verder met Sofie-aan-tafel en Gluren bij de buren
⦁ Geen grootschalige reconstructies zeker niet wanneer het effect onduidelijk is
⦁ Goed nagaan of bureaus die in het proces ook daadwerkelijk ervaring hebben met vergelijkbare opgaven (bij het aanbesteden van diensten)