Johan van Oldenbarnevelt gymnasium

JVO verhuist toch tijdelijk naar ROC
Voor de hervernieuwbouw van het JvO wordt, als de gemeenteraad in stemt, het oude pand van het ROC aan de Zangvogelweg aangekocht. Als alles in de bouw goed gaat kunnen de scholieren na de zomervakantie 2019 weer terecht in hun eigen gebouw. Oh ja…er is meer asbest dan gedacht in het gebouw en de kosten daarvan worden gedekt door drie ton te korten op de nodige onderwijsvoorzieningen. Lees de ‘dirty details’ in bijlage…..
https://amersfoort.notubiz.nl/…/06b_RAADSINFORMATIEBRIEF_JVO

 

Verbouwing van het gymnasium (JvO)

Op 5 juli 2016 ging de gemeenteraad van Amersfoort akkoord met het collegebesluit over de verbouwing en uitbreiding van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (JvO) op de huidige locatie. De weg is vrij voor de verbouwingsprocedure. De nieuwbouwplannen van het JvO op het sportveld zijn definitief van de baan. SWB is tevreden met dit resultaat: het gymnasium blijft in onze wijk en het sportveld wordt niet bebouwd.
De ontwerpstudie die de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort, waarvan het JvO deel uitmaakt, geeft een impressie van de nieuwbouw: de hoeken (zogenaamd huisjes) van de school blijven behouden en het gehele middenstuk wordt vervangen door een drie verdiepingen tellend blok met glazen gevels. De (nieuwe) gymzaal wordt onder de grond gehuisvest. De huidige (lelijke) gymzaal wordt afgebroken!
De ‘klankbordgroep JvO’ – negen direct omwonenden, onder wie twee leden van het bestuur van SWB – heeft behoefte aan meer helderheid over de goedkeurings- en aanbestedingsprocedure. Ook onderstreept de groep het behoud van het gezichtsbepalend karakter van de school op de berg. Het torentje bijvoorbeeld, dient behouden te blijven en de architectuur moet passen in de omgeving. Verder heeft de groep vragen over het bestemmingsplan, opmerkingen over het bouwplan zelf en over het terreinplan. (Voor de brief d.d. 30 september jl. van de klankbordgroep aan de directeur zie: www.woonklimaatberg.nl.).
Op de bijeenkomst in augustus gaf de onderwijsgroep de omwonenden een toelichting op de plannen. De beoogde start van de bouw is in de zomer van 2017. Een jaar later, in de zomer van 2018, moet het opgeleverd worden
jvo

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbouwing van het Gymnasium JvO

Er lijkt overeenstemming te zijn bereikt tussen de gemeente en het JvO over de financiering van de verbouwing van het JvO. Daarmee zijn de plannen van nieuwbouw op het sportveld dus definitief van de baan. Het JvO blijft op zijn oude plaats, maar wordt wel grondig verbouwd. SWB en de ‘klankbordgroep JvO’ volgen het bouwproces op de voet.

 

JvO-ALTA en het Limvioveld: hoe verder?

De dossiers Tennishal ALTA en Huisvesting JvO (Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium) zijn met elkaar verknoopt geraakt op het Limvio-sportveld. De discussie tussen het College van B&W en de Onderwijsgroep Amersfoort (waartoe het JvO behoort) kwam in het voorjaar krakend tot stilstand. In het gebruik van het Limvioveld zagen beide partijen de oplossing van hun problemen. ALTA wil er vier banen realiseren in plaats van de twee in het bestemmingsplan toegestane tennisbanen. JvO komt 2,4 miljoen euro te kort voor de renovatieplannen. Eén mogelijkheid om het plan financieel toch rond te krijgen was nieuwbouw op het Limvioveld. Het College van B&W heeft echter voor de bouw van het JvO een financiële grens getrokken en wil om andere redenen geen nieuwbouw op het Limvioveld. Over het aantal tennisbanen van ALTA op dat veld is het College minder duidelijk: het staat positief tegenover vier banen mits ALTA kans ziet de grond te verwerven én draagvlak in de buurt krijgt voor die plannen. Daarna wil het College verder praten. De grond voor die tennishal is juridisch van het JvO en dat wilde geen deel van hun sportveld verkopen vanwege hun nieuwbouwplannen.

SWB is van mening dat wat nu nog groen is groen moet blijven, dus ook het Limvio-sportveld. De buurt heeft met de Werkgroep Hart voor de Berg en SWB duidelijk aangegeven tegen iedere vorm van bebouwing te zijn: dus draagvlak heeft ALTA niet.

Niemand zal tegen goede recreatievoorzieningen in de wijk zijn, integendeel. Een tennishal is bespreekbaar, maar dan op een locatie waar er geen groen voor opgeofferd hoeft te worden en de overlast voor omwonenden binnen redelijke grenzen blijft. Dat zou het uitgangspunt voor nieuw overleg met ALTA zijn.

De rector van het JvO heeft SWB recent laten weten dat hij de nieuwbouwoptie op het Limvioveld niet langer haalbaar acht en dat renovatie van het bestaande gebouw de voorkeur heeft mits de financiering ervan rondkomt. SWB vindt dat meer duurzaam met bouwbehoeften moet worden omgegaan. Dat wil zeggen kiezen voor hergebruik van bestaande gebouwen. Renovatie en een flexibele, herbruikbare, capaciteitsuitbreiding van JvO hebben dus de voorkeur. Nu de Onderwijsgroep weer in gesprek komt met het College van B&W over het budget, lijkt het SWB zinnig om een klankbordgroep op te richten van omwonenden/ geïnteresseerden uit de omgeving van het JvO, zodat die kan participeren in het tot stand komen van de renovatieplannen en het renovatieproces. Wilt u meedoen, stuurt u dan een e-mail naar woonklimaatberg@gmail.com. In januari 2016 komt er een eerste bijeenkomst.

Standpunt SWB en Werkgroep Hart voor de Berg m.b.t. nieuwbouwplan Johan van Oldebarneveld gymnasium

SWB en HvdB hebben begin mei 2014 overleg gevoerd over de nieuwbouwplannen van het JvO, wat vervolgens de strategie moet/kan zijn en welke acties kunnen worden ondernomen.


Bij de informatiebijeenkomst op 22 april 2014 van het JvO bleek dat van de zijde van het JvO c.q. de Onderwijsgroep Amersfoort, de nieuwbouwplannen op het Limvioveld werden gepresenteerd als de enige mogelijkheid die rest na een zorgvuldige afweging van alle opties.

Daarbij hebben  de Onderwijsgroep/het JvO zich gebaseerd op een aan de gemeente Amersfoort uitgebracht rapport van Bureau Twijnstra en Gudde.
Het huidige gebouw zou ongezond en ongeschikt zijn om de groeiende stroom leerlingen adequaat te huisvesten en moderne onderwijsmiddelen in te zetten.
Renovatie zou duurder zijn dan nieuwbouw op het Limvioveld. Wel moet dan het huidige gebouw verkocht worden.


Argumenten tegen de nieuwbouw zijn volgens SWB en Hart voor de Berg onder meer dat er ‘groen’ verloren gaat als er een nieuw gebouw neergezet wordt op de Berg. Geconstateerd wordt dat er op veel plaatsen in Amersfoort schoolgebouwen leeg staan, die nog een nieuwe bestemming moeten krijgen c.q. verkocht moeten worden. Dat zal de verkoopbaarheid van het JvO niet bevorderen. Opgemerkt wordt dat het economisch eigendom van het gebouw berust bij de school, bij verkoop gaat de opbrengst naar de gemeente. Het juridisch eigendom berust bij de gemeente. Dat het JvO per se op de Berg zou moeten blijven wordt niet vanzelfsprekend bevonden.


SWB en HvdB zijn tegen de nieuwbouwplannen zoals gepresenteerd en stellen zelf tot een oordeel te willen komen over nut en noodzaak van de plannen op basis van om te beginnen bestudering van het rapport van Twijnstra en Gudde. Er wordt namelijk aan getwijfeld of de gepresenteerde bevindingen correct zijn. Op basis van het tijdschema van besprekingen van de plannen door het JvO moet redelijk snel worden gehandeld.


SWB enHvdB hebben als standpunt dat zij vóór renovatie/nieuwbouw op de huidige locatie zijn. Renovatie lijkt  niet op voorhand uitgesloten.