Amerberg (Leger des Heilsterrein) en Watertoren

Leger des Heilslocatie – Amerberg

De plannen voor de herontwikkeling van de Leger des Heilslocatie vorderen goed. De afgelopen maanden is het concept schetsontwerp, na een presentatie aan de omwonenden, verder uitgewerkt. Na overleg met de gemeente is groen licht verkregen voor verdere uitwerking en de voor het bestemmingsplan benodigde onderzoeken uit te voeren. Ook de klankbordgroep, waaraan ook de SWB deelneemt, blijft bij dit planproces betrokken. De planning gaat ervan uit dat na de zomer van 2018 gestart wordt met de eerste (sloop)werkzaamheden op de locatie. Om overlast voor de buurt zo kort mogelijk te houden zal het project in één bouwstroom en door dezelfde aannemer worden gerealiseerd.

De afbeelding schetst het actuele stedenbouwkundig schetsontwerp dat uit gaat van 3 typen woningen:
⦁ Vrijstaande villa’s (kavels A, B, C en E)
⦁ Geschakelde villa’s (kavels F1 t/m F4)
⦁ Urban Villa (circa 8-9 appartementen op kavel D)
In september 2017 wordt gestart met het ontwerp van de woningen. Op de projectwebsite kunt u zien op welke wijze dat gaat gebeuren: www.amerberg.nl. Geïnteresseerden in een woning kunnen zich vanaf nu via deze website aanmelden. Overige vragen over het project kunt u aan de initiatiefnemers stellen via info@amerberg.nl.
Voor de in het pand gevestigde kinderopvang van Partou is nog geen nieuwe huisvesting gevonden. Voorlopig kan Partou op de huidige locatie blijven: er is dus nog tijd om een oplossing te vinden.

 

In het vorige Bergbulletin werd aangekondigd dat een groot deel van de gebouwen van het Leger des Heils op de hoek van Anna Paulownalaan/Emmalaan/ Prins Frederiklaan te koop zijn. Inmiddels zijn de panden verkocht: gelukkig sneller dan wij verwacht hadden zodat de door ons gevreesde leegstand waarschijnlijk uit blijft.

De SWB heeft inmiddels een eerste gesprek met een vertegenwoordiging van de nieuwe eigenaren gevoerd. Ook de gemeente heeft al gesprekken met de nieuwe eigenaren gevoerd. De nieuwe eigenaren zijn dezelfde particuliere initiatiefnemers van het project Bos Uyterlinde (www.bosuyterlinde.nl) aan de Utrechtseweg. Ze hebben te kennen gegeven dat het hun drijfveer is om met hetzelfde ambitie- en energieniveau, samen met belanghebbenden, ook deze plek in het Bergkwartier tot een buitengewone woonlocatie te maken.

In ons gesprek met de eigenaren hebben we elkaar gevonden in de aanpak om een plan te ontwikkelen waarbij de wijk in het algemeen en de direct omwonenden in het bijzonder mee kunnen denken. Het eerste initiatief daartoe was een informatieavond waarbij iedereen van harte welkom was. Op die avond is besloten tot het vormen van een klankbordgroep die actief met de eigenaren en eventueel de gemeente gaat overleggen over de plannen. In die groep zal ook een bestuurslid van de SWB zitting nemen.

U bent misschien nieuwsgierig naar de plannen van de nieuwe eigenaren. Dat zal op de avond natuurlijk toegelicht worden maar er is nog veel open en dus is het nadrukkelijk ook de bedoeling dat wij als bewoners de nieuwe eigenaren informeren over onze ideeën. Naar aanleiding van het gesprek dat wij met hen hebben gehad kunnen we in ieder geval een aantal zorgen wegnemen: er wordt gedacht aan een hoge kwaliteit woonfunctie die geen kopie wordt van datgene dat op het Lichtenbergterrein en het Sinaï-terrein zal verrijzen. Bomen worden niet op voorhand gekapt: behoud ervan en duurzaamheid in het algemeen zijn nadrukkelijk aandachtspunten van de nieuwe eigenaren. Het kan goed zijn dat de bestaande bebouwing plaats gaat maken voor bebouwing die architectonisch meer in het beeld van het beschermd stadsgezicht past.

De eigenaren doen een investering die geld op moet brengen; laat daar geen misverstand over bestaan. Buurtbewoners bepalen dus niet wat er gaat gebeuren. Maar men staat nadrukkelijk open voor goede ideeën: er ligt nog geen blauwdruk klaar. Praat er eens over met anderen en kom met uw ideeën naar de informatieavond. We zijn benieuwd!

Sinaï terrein

De Gemeente heeft een aanvraag ontvangen om 56 woningen op het terrein te mogen bouwen. Zoals eerder gezegd blijven er doorgangen naar het achterliggende bosgebied bestaan. Bron van zorg van de kant van SWB is de afstand tot het dierenasiel en de mogelijke geluidsoverlast daarvan. Meer info op deze link: http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1502576/type=pdf/5198274_Startnotitie_bestemmingsplan_Laan_1914_-_voormalig_Sina__terrein.pdf

Watertoren

De toren is verkocht aan Splinter Eemland beheer en staat te huur voor € 60.000  per jaar. Mogelijke bestemmingen: woningen, ateliers horeca. Recent zijn er 10 hoge dennen gekapt die de watertoren enigszins aan het zicht onttrokken. Er was een gemeentelijke kapvergunning, voor maar 2 bomen. De eigenaar beroept zich op een wijziging van de Boswet/ Wet Natuurbehoud, volgens welke de provincie over de kap zou gaan. En die had geen bezwaar….We gaan het uitzoeken!

Bomen bij watertoren gekapt