Aandachtsgebieden

Ontwikkeling Lichtenbergterrein

 

 De op 8 maart gehouden SWB-jaarbijeenkomst 2018 in de aula van de school “De Amersfoortse Berg” stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. De meer dan 100 bezoekers gingen in groepen discussieren over 5 onderwerpen en ondervroegen politici daarover.

 

De geluidsopnamen hiervan kunt u hier beluisteren.

De bijeenkomst draaide  om de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politici worden door de bewoners ondervraagd! Bewoners hebben het in 2017 gehad over knelpunten in / wensen voor het woonklimaat in de wijk. SWB vroeg naar de vijf belangrijkste van nu en deze kwamen eruit:

– Westelijke Rondweg en bomenkap
– Stationsplein / fietsenkelder
– Gasloos duurzaam wonen
– Omgekeerd afval inzamelen
– Groen opofferen voor nieuwbouw/hoogbouw.
Op 8 maart kiest u uw onderwerp en overlegt u met andere bewoners over de vraag waarop u antwoord wilt van de politicus. De partijprogramma’s liggen erbij. Onafhankelijk voorzitter Raijmond Witten, communicatiedeskundige, leidt de plenaire discussie. Daarna is er kort tijd voor bijv. ‘participatie van bewoners’. Kijk, het valt op dat de politiek in verkiezingstijd veel belooft, en we kiezen onze politici in het geloof dat ze er voor de burgers zijn. Dat ze met ons communiceren, ons betrekken. In de praktijk gebeurt dat niet, ook niet als het om hun directe omgeving gaat. Soms niet door een coalitiecompromis, soms omdat we er niet slim genoeg voor zouden zijn (regionale afspraken over nieuwbouw). Of men neemt gewoon besluiten en deelt ze mee (fietskelder / tunnel onder het stationsplein). Politici lijken er zich van bewust te worden, discussieerden erover, en maakten goede voornemens. In de politieke waan van de dag raken deze toch weer zoek… SWB wil horen of, en zo ja welke concrete voornemens partijen hebben over de inrichting van participatie en of men die al bij de coalitievorming meeneemt.

 

 

Gasloos wonen

Tijdens de Jaarbijeenkomst van de SWB op 8 maart 2018 werd over verschillende onderwerpen, in het kader van de gemeenteraadsverkiezing, gediscussieerd in groepen waarvoor men vooraf kon kiezen. Eén daarvan had het thema ‘Gasloos wonen’ als onderwerp, waarvoor 7 zeer gemotiveerde aanwezigen zich hadden aangemeld met gevarieerde woonsituaties. Achtergrond: De overheid wil dat nieuwbouwwoningen niet meer aangesloten worden
op het aardgasnet, en dat op termijn ook bestaande woningen van het net
worden losgekoppeld. Gasloos wonen wordt dat genoemd. Redenen daarvoor zijn: beperking van de CO2 emissie om de klimaatdoelstelling te halen, en om de gaswinning in Groningen versneld te kunnen afbouwen om aardbevingen te voorkomen. Woningen zullen dan bijvoorbeeld elektrich verwarmd gaan worden, met hulp van een warmtepomp. Voor nieuwbouw is dat door de goede isolatie wel mogelijk, maar voor bestaande bouw, waarvan grote delen nog on- of slecht geisoleerd zijn. zou dat voor bewoners nogal kostbaar worden en uitbreiding van de opwekkings- netcapaciteit vereisen. Zolang er nog veel elektriciteit met kolen wordt opgewekt, zal dit niet leiden tot vermindering van CO2 emissie. Voordat we kunnen denken aan gasloos wonen voor iedereen, zal er eerst hard gewerkt moeten worden aan het goed isoleren van oudere woningen. Dat levert direct een drieledig voordeel op: lager gasverbruik, minder CO2 uitstoot, kostenbesparing voor velen.
Hierin ligt volgens ons voor gemeenten, samen met woningbouwverenigingen enz. een zinvolle taak in de vorm van deskundige voorlichting. Erik Ruland stelde dit namens de groep ter discussie aan de aanwezige vertegenwoordigers van de politieke partijen.

Onderwerpen Jaarbijeenkomst maart 2017:

De nieuwe groenvisie voor de wijk: wat kunnen we er mee?
De voorstellen van de werkgroep Hart voor de Berg voor een ‘toekomstbestendig’ beheer van het groen en het bosgebied in het Bergkwartier zijn geïntegreerd in de gemeentelijke ‘Groenvisie Amersfoort’. Als de bewoners en het bestuur van de stad samenwerken vanuit deze visie, leveren het Limviogebied, Klein Zwitserland en het gebied rondom het Belgenmonument een mooi wijkpark voor RBS Bergkwartier-Noord op, een echte bijdrage aan een betere levenskwaliteit in wijk èn stad. Daarin past echt geen tennishal op het Limviosportveld.

Sociale veiligheid: stand van zaken en wat kan beter?
Je beschermd voelen tegen dreigend gevaar is belangrijk. Hoe geven we zelf, samen met de overheid, zo goed mogelijk inhoud aan die bescherming? Wat zijn de ervaringen met Burgernet, WhatsApp buurtpreventiegroepen en het recent toegevoegde reanimatienetwerk? Zijn er nog mogelijkheden om met elkaar de bescherming te verbeteren en hoe? Aan deze groep nemen o.a. deel Wijkagent Robbert de Hooge (onder voorbehoud) en Bestuurslid en wijkbewoner Lucienne Buiskool van Reanimatienetwerk Amersfoort (onder voorbehoud).

De “Bergtoren”
: hoe kunnen we er het beste van maken?
De twaalf verdiepingen hoge flat op het oude ziekenhuisterrein is een voldongen feit. Hoe kunnen we invloed uitoefenen om, in samenspraak met gemeente en projectontwikkelaar, te komen tot een zo goed mogelijke invulling van die toren: een mooi ontwerp en een zinnige invulling?

Het Stationsgebied: verbetering is nodig, maar hoe en wat?
De gemeente Amersfoort wil het gebied rond het NS-station tot aan de Stadsring opnieuw onder de loep nemen. Het stationsgebied is de hoofdentree en hoort dus het visitekaartje van de stad te zijn. Maar is het dat wel? Kan Amersfoort op dit punt de concurrentie met andere steden aan? Redenen om hieraan te twijfelen zijn onder andere de beperkte leefbaarheid van het stationsplein, de ingewikkelde en hier en daar gevaarlijke verkeersituatie, de wellicht te beperkte economische betekenis van het gebied gezien de grote leegstand van kantoren. Wat zijn uw ideeën hierover?

De tennishal van Alta
: niet op het sportveld maar waar wel?
Alta wil een 4-baans tennishal naast het eigen tennispark aan de Th. Heemskerklaan bouwen. Hiervoor is de aankoop van grond nodig van het naastgelegen beschermd groengebied (sportveld). Buurtbewoners verzetten zich al jaren tegen deze plannen. Wij willen met u op zoek naar mogelijke alternatieve plekken voor de bouw van de tennishal.

De voorzieningen in de wijk: wat missen we?
Winkels, horeca, scholen, sportvelden, openbaar vervoer, parkeren, laadpalen. Het zijn voorbeelden van voorzieningen. Hebben we er voldoende van of is er uitbreiding nodig? Wijkvoorzieningen in de zorg vallen buiten deze discussie.

Verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte: einde aan gaten in de stoep en meer.
Trottoirs en straten zijn soms zo slecht dat je je best moet doen om je nek niet te breken. Waar in onze wijk is de inrichting van de openbare ruimte onder de maat en hoe kan dat verbeteren?

 

 

 

 

Woonzorg plannen Prins Frediklaan

AIG Careconcepts uit Arnhem heeft het voormalig hoofdkantoor van Nutreco aan de Prins Frederiklaan 4 (bij Utrechtseweg) gekocht en wil het ombouwen tot een kleinschalige woonzorgvorm met 24 luxe studio’s .
De exploitatie zou moeten gaan gebeuren door Woonzorgorganisatie Rosorum.
Motivatie is: “In Amersfoort is veel vraag naar hoogwaardig wonen met goede zorg en ondersteuning voor mensen met geheugenproblematiek”, aldus Bart van Venrooij, directeur van AIG Careconcepts. “Omdat hierbij de voorkeur sterk uitgaat naar kleinschalig georganiseerde woonvormen, is Rosorum de ideale exploitant. Rosorum is een professionele particuliere aanbieder van kleinschalige woonzorgvormen met een heel sterk track record en is daarmee voor Amersfoort van grote toegevoegde waarde.”
Ook is Van Venrooij bijzonder blij met de nieuwe locatie: “Het sfeervolle gebouw biedt ruimte aan circa 24 luxe studio’s en ligt in een aantrekkelijke woonwijk met talloze faciliteiten en openbaar vervoer op steenworp afstand. Idealer kan bijna niet.”

SWB weet niet of omwonenden op de hoogte zijn van deze plannen. Er zal in ieder geval een bestemmingsplanwijziging nodig zijn. We hopen op een opbouwend contact met de nieuwe eigenaar.
https://www.aig-careconcepts.nl/
http://www.rosorum.nl/

foto van Stichting Woonklimaat Berg SWB.

Sociale huurwoningen

Het kantoorpand van Nefkens op de hoek van de Utrechtseweg en P.C. Hoofdlaan krijgt een nieuwe bestemming. Het pand wordt omgebouwd tot elf kleine huurappartementen voor starters op de woningmarkt. Omwonenden, gemeente en de nieuwe eigenaar zijn met elkaar in gesprek om afspraken te maken over de details. Aangezien er in Amersfoort een groot gebrek is aan dit type woningen is het toe te juichen dat leegstaande kantoorruimte deze bestemming krijgt.

 

 

 Help mee levens te redden in het Bergkwartier!  reanimeren

Deze zomer startte in Amersfoort het Reanimatie Netwerk Amersfoort, vrijwilligers die kunnen reanimeren met beschikbare AED’s (een apparaat waarmee iemand gereanimeerd kan worden). Heeft u een reanimatiediploma en woont u in het Bergkwartier, wordt dan deelnemer! Eén op de 1000 Nederlanders krijgt jaarlijks hartstilstand. In het Bergkwartier – ca 10.000 inwoners – is het dus bijna iedere maand wel een keer raak. De kans van overleven is te verbeteren door een reanimatienetwerk in de wijk. Na bellen van 112 duurt het vaak te lang tot de ambulance er is, want het draait om de eerste minuten. Hoe sneller er begonnen wordt met reanimeren hoe groter de overlevingskans. Na 6 min is de kans op overleven zonder blijvende schade al erg klein. En op dat punt kan zo’n reanimatienetwerk het verschil maken. Ongeveer de helft van de levens kunnen we redden. Bij 90% van hen zonder blijvende schade: het ‘kasplantje’-effect waar veel mensen bang voor zijn. Niet iedereen zal gered kunnen worden, maar elk jaar vijf buurtbewoners een hartstilstand laten overleven lijkt een realistisch doel.
Info en aanmelden: www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl.aed

 

 

Nieuwe initiatieven voor een veiliger woonklimaat op de Berg

Op de Berg is sprake van twee initiatieven voor een veiliger woonklimaat waar u aan mee kunt doen, meteen of in de nabije toekomst. Het eerste is een nieuwe vorm van de vroegere buurtpreventiegroepen namelijk de ‘Whatsapp’ buurtpreventie groepen. Er zijn er al een paar, herkenbaar aan de bordjes op de lantarenpalen. Een veiligheidsambassadeur in onze wijk, Machiel Lambooij,licht toe hoe dat werkt en hoe u zelf het initiatief kunt nemen.

Whatsapp veiligh

Het tweede sluit aan bij het initiatief om te komen tot een reanimatienetwerk in Amersfoort, en dus ook in het Bergkwartier. Als iemand een hartstilstand krijgt duurt het vaak te lang voordat professionele hulpverleners ter plekke zijn. EHBO is cruciaal om die periode te overbruggen. Het idee is om met behulp van telefonische netwerken via de 112-alarmcentrale gediplomeerde vrijwilligers of BHV-ers in de omgeving van iemand met een hartstilstand op te roepen. Daardoor kan sneller met reanimeren worden begonnen, wat essentieel is om levens te redden en om hersenschade door zuurstofgebrek te voorkomen. Ook dit initiatief is alleen mogelijk met de moderne communicatiemiddelen en dankzij de op steeds meer plaatsen beschikbare AED’s. Het effect valt of staat met de mensen die er vrijwillig aan meewerken. In een flink aantal wat kleinere gemeenten werkt het al en Amersfoort gaat er nu hopelijk snel als eerste grote gemeente aan meedoen. De gemeente, Hartstichting en de RAVU hebben de eerste stappen voor de organisatie ervan gezet: SWB houdt u op de hoogte van de voortgang. Kijk ook eens op www.hartslagnu.nl

Whatsapp Buurtpreventiegroepen in het Bergkwartier en Burgernet

Machiel Lambooij, wijkbewoner en veiligheidsambassadeur

In het Bergkwartier zijn al enkele Whatsapp Buurtpreventiegroepen opgezet. U herkent ze aan de stickers naast de voordeuren en de borden in de straten.

De omvang van de groepen varieert van enkele adressen in een straat(-deel) tot groepen met meer dan 80 deelnemers in een straat of een blok straten. De groepen fungeren als de extra ogen en oren van de politie, maar vooral ook om elkaar als buren te waarschuwen als er vervelende dingen gebeuren. Deelname aan zo’n groep verhoogt ook de opmerkzaamheid voor wat er in de directe omgeving gebeurt. De groepen zijn in feite de moderne variant van de bekende buurtpreventieprojecten die er vroeger al in het Bergkwartier waren.

Als een deelnemer een verdachte situatie ziet (of bijv. getuige is van een daadwerkelijke inbraak), is het de bedoeling dat hij eerst 112 belt. Daarna plaatst hij een melding in de Whatsapp groep met de beschrijving van de verdachten of de auto waarin zij rijden. Alle deelnemers in de omgeving kunnen dan uitkijken en elkaar op de hoogte houden via de app of direct de politie bellen met deze informatie. Ook kunnen buren elkaar te hulp schieten als er wat in hun eigen straat aan de hand is en je kunt elkaar b.v. waarschuwen voor oplichters die in de wijk rondgaan.

Bij een aantal groepen leest de wijkagent mee, zodat deze op de hoogte blijft van wat er in de wijk gebeurt. De wijkagent gebruikt de Whatsapp groepen (via de e-maillijst of de facebookpagina van de groep) andersom ook om gericht informatie te verspreiden (bijv. over verhoogde inbraakactiviteit in een gebied) of om buurtonderzoek te doen na een incident.  De beheerder van een Whatsapp groep is meestal ook veiligheidsambassadeur, staat in contact met de Gemeente en weet zo wat er speelt op veiligheidsgebied in de stad.

Een overzicht van Whatsapp groepen kunt u vinden op www.wabp.nl. Er zijn momenteel 4 groepen bekend in het Bergkwartier. U kunt deelnemen aan een bestaande groep als u in hun werkgebied woont. Zo niet, dan kunt u er zelf een opzetten in uw eigen straat. Wilt u nadere informatie om zelf een groep op te zetten: kijk dan op www.wabp.nl of mail één van de beheerders van zo’n groep in onze buurt. Om deel te nemen heeft u een smartphone nodig met een internetverbinding en uiteraard de Whatsapp app.

Het verschil tussen Whatsapp groepen en Burgernet

Whatsapp groepen zijn lokale burgerinitiatieven en staan los van het landelijke Burgernet systeem van de politie. Bij Whatsapp groepen waarschuwen bewoners elkaar, bij een Burgernetactie vraagt de politie aan burgers (die zich hiervoor hebben aangemeld) om urgente informatie in een bepaald gebied (wijk, stad of regio) bij een incident: per SMS, via een bericht in de Burgernet app, per e-mail of met een automatisch telefoonbericht. De politie vraagt bijv. uit te kijken naar een bepaalde auto of naar bepaalde personen die betrokken zijn bij een incident, naar een kind of een dementerende oudere die vermist is. Deelnemers kunnen na zo’n bericht direct bellen naar de medewerker van de politiemeldkamer die het incident behandelt en hun informatie doorgeven. Burgernet werkt zonder smartphone (maar er is ook een Burgernet app voor smartphones beschikbaar waarin berichten verschijnen en opnieuw afgeluisterd kunnen worden). Informatie over Burgernet (inclusief de mogelijkheid om u aan te melden) is te vinden op www.burgernet.nl

 

De restauratie van de gebouwen van het Belgenmonument is in volle gang. De herdenkingsmuur is afgebroken en wordt steen voor steen weer opgebouwd. Van het hoofdgebouw worden vnl. de voegen vernieuwd. Lees meer…

 

 

Klankbordgroep JvO gaat van start!

Beste mede-buurtbewoner,

In het Bergbulletin van December 2015 hebben wij, Stichting Woonklimaat Berg (SWB), een bericht geplaatst over de laatste stand van zaken m.b.t. de huisvesting van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (JvO). We hebben toen aangekondigd alvast te starten met een klankbordgroep van betrokken buurtbewoners zodat we voorbereid zijn als zich ontwikkelingen gaan voordoen. Als de voortekenen ons niet bedriegen gaat er dit jaar genoeg bewegen in dit dossier om stevig de vinger aan de pols te houden en mee te denken met JvO en Gemeente over goede oplossingen, die ook recht doen aan de belangen van de omwonenden.

We willen als bestuur graag deze klankbordgroep opstarten door een eerste bijeenkomst te houden op een dinsdag in maart, van 20.00 uur tot 22.00 uur. Als u interesse en tijd heeft om te participeren in deze groep dan ontvangen we graag een mailtje van u, dat u kunt sturen naar het volgende adres: woonklimaat.berg@gmail.com , onderwerp: JvO. U krijgt daarna van ons nog een uitnodiging met daarin het adres van de bijeenkomst. Op deze manier hebben we een beetje zicht op hoeveel mensen er komen en kunnen we onze voorbereiding daarop afstemmen.

Wij hopen op een positieve reactie van (enigen van) u.

Met vriendelijke groet,

Judith Verhaegen
Bestuurslid SWB

 

Termijn gesloten voor het indienen van zienswijzen Westelijke Ontsluiting

De termijn voor het indienen van zienswijzen (lees bezwaren) voor de bestemmingsplan wijziging die dit ingrijpende project mogelijk moet maken, liep 20 januari af. SWB heeft uiteraard een zienswijze ingediend die aangeeft welke bezwaren er zijn. Lees hier meer.

 

Buurt vreest overlast van terras sociëteit Amicitia

Onlangs heeft de Gemeente een vergunning verstrekt aan de horeca- uitbaters van (heren)sociëteit Amicitia, om een terras te exploiteren gelegen aan de Prinses Marielaan. De omwonenden zijn hier niet blij mee en hebben bezwaar aangetekend. Ze hebben daarvoor ondersteuning aan de SWB gevraagd. Die verlenen we natuurlijk graag. Inmiddels heeft een door de Gemeente georganiseerde hoorzitting plaats gevonden. Nu is de gemeente aan zet. Sociëteit Amicitia is gevestigd in het voormalige belastingkantoor, gelegen aan de Prins Hendriklaan, hoek Regentesse- en Prinses Marielaan.

Buren Belgenmonument verrast door bomenkapplan

Tot schrik en verrassing van de bewoners van o.a. de Prins Bernhardlaan komt de gemeente met een plan om flink wat bomen te kappen rond het Belgenmonument, “om zichtlijnen te herstellen”.Hoeveel is nog niet bekend. E.e.a. gebeurt in het kader van de restauratie van het monument. Ook voor de Westelijke Ontsluiting gaan in de omgeving al veel bomen om. (Als het doorgaat….). De SWB is het eens met de bewoners en zal de gemeente aansporen om opheldering te geven.

Lees meer in dit AD artikel.

 

Bewoners Hugo de Grootlaan overrompeld door telefoonmast

…En toen stond er ineens een mast!

Toen een bewoonster van de Hugo de Grootlaan haar hondje uitliet, zag ze in het bos aan de Surinamelaan bouwvakkers bezig met watlater bleek het storten van het fundament voor een 40 meter hogetelefoonmast.
Behalve een bericht in De Stad Amersfoort (omgevingsvergunning) van 24 december heeft de Gemeente hierover niets bekendgemaakt. Begrijpelijk dat die door velen over het hoofd is gezien. De mast is nodig om een antenne te vervangen die nu nog op het binnenkort te slopen oude ziekenhuis staat, en valt daarmee in feite onder het project Lichtenbergterrein. Eerder werden bewoners al geconfronteerd met de verplaatsing van een andere zendmast op dit gebouw: een radiozender die nu het Berghotel ontsiert. Hiervoor was zelfs helemaal geen vergunning aangevraagd. Bewoners van de Hugo de Grootlaan zijn verontwaardigd over de gang van zaken en overwegen juridische stappen richting Gemeente.

Standpunt SWB en Werkgroep Hart voor de Berg m.b.t. nieuwbouwplan Johan van Oldebarneveld gymnasium

SWB en HvdB hebben begin mei overleg gevoerd over de nieuwbouwplannen van het JvO, wat vervolgens de strategie moet/kan zijn en welke acties kunnen worden ondernomen.


Bij de informatiebijeenkomst op 22 april 2014 van het JvO bleek dat van de zijde van het JvO c.q. de Onderwijsgroep Amersfoort, de nieuwbouwplannen op het Limvioveld werden gepresenteerd als de enige mogelijkheid die rest na een zorgvuldige afweging van alle opties.

Daarbij hebben  de Onderwijsgroep/het JvO zich gebaseerd op een aan de gemeente Amersfoort uitgebracht rapport van Bureau Twijnstra en Gudde.
Het huidige gebouw zou ongezond en ongeschikt zijn om de groeiende stroom leerlingen adequaat te huisvesten en moderne onderwijsmiddelen in te zetten.
Renovatie zou duurder zijn dan nieuwbouw op het Limvioveld. Wel moet dan het huidige gebouw verkocht worden.


Argumenten tegen de nieuwbouw zijn volgens SWB en Hart voor de Berg onder meer dat er ‘groen’ verloren gaat als er een nieuw gebouw neergezet wordt op de Berg. Geconstateerd wordt dat er op veel plaatsen in Amersfoort schoolgebouwen leeg staan, die nog een nieuwe bestemming moeten krijgen c.q. verkocht moeten worden. Dat zal de verkoopbaarheid van het JvO niet bevorderen. Opgemerkt wordt dat het economisch eigendom van het gebouw berust bij de school, bij verkoop gaat de opbrengst naar de gemeente. Het juridisch eigendom berust bij de gemeente. Dat het JvO per se op de Berg zou moeten blijven wordt niet vanzelfsprekend bevonden.


SWB en HvdB zijn tegen de nieuwbouwplannen zoals gepresenteerd en stellen zelf tot een oordeel te willen komen over nut en noodzaak van de plannen op basis van om te beginnen bestudering van het rapport van Twijnstra en Gudde. Er wordt namelijk aan getwijfeld of de gepresenteerde bevindingen correct zijn. Op basis van het tijdschema van besprekingen van de plannen door het JvO moet redelijk snel worden gehandeld.


SWB enHvdB hebben als standpunt dat zij vóór renovatie/nieuwbouw op de huidige locatie zijn. Renovatie lijkt  niet op voorhand uitgesloten.

Het rapport van Twijnstra en Gudde leest u hier.


Lees hieronder de uitnodigingsbrief van het JvO

Brief JvO





Eerder schreef Bob Kauffmann:
Gymnasium, onmisbaar op de Berg?

Onlangs werden we als Bergbewoners opnieuw geconfronteerd met een onderwerp van formaat:


Het JvO Gymnasium, dat naar eigen zeggen niet alleen uit haar voegen groeit, maar tevens meent dat haar huisvesting is verouderd.

Daarvoor is het op zoek naar een oplossing. Ten principale zijn er 3 opties: aanpassen en uitbreiden van het bestaande gebouw, verhuizen naar een ander geschikt te maken gebouw of nieuwbouw.
Deze mogelijkheden heeft het bestuur van het gymnasium laten onderzoeken door een adviesbureau, Twijnstra en Gudde.
Zij kregen als randvoorwaarden mee dat de operatie financieel de meest gunstige moest zijn en dat de locatie niet meer dan een bepaalde afstand mocht hebben tot de huidige, daar anders de concurrentie (andere middelbare scholen) mee zouden mogen praten.
Maar nog belangrijker is: het Gymnasium  hoort op de Berg. Althans zo denkt de school, dat de mensen (op de Berg) erover denken.
Dat laatste is vanzelfsprekend verre van onderbouwd!
In een eerste groot buurtoverleg, er waren ca 100 mensen, werden de bevindingen van het adviesbureau gepresenteerd.
Om kort te gaan, na het bekijken van alle denkbare alternatieven bleven er twee mogelijkheden over, waarvan er één de voorkeur geniet:
1e Aanpassen en uitbreiden huidige gebouw. Dit zou kostbaar zijn door de vele noodzakelijke renovatiewerkzaamheden en vanwege het probleem dat de school tijdelijk een ander onderkomen zou moeten krijgen.
2e Nieuwbouw op het sportterrein naast Alta (inderdaad, waar Alta graag een overdekte tennishal zou bouwen). Dit zou het ei van Columbus zijn. Immers het terrein is al van het Gymnasium, het is groot genoeg en .. de oude school kan verkocht worden, hetgeen weer opbrengsten genereert.
Men kan zich voorstellen dat slechts weinig buurtbewoners staan te juichen bij dit plan.
De eerste vragen die rijzen, zijn: Strookt dit ook maar enigszins met de status Rijks Beschermd Stadsgezicht? Wat gebeurt er met de bestaande school (stedelijk beschermde gevels)? En het Limvio-terrein is al het enige beperkte aaneengesloten groene terrein van deze groene wijk.
Welnu, hier gaat nog veel over gepraat worden. Voor ons is de eerste stap om volledig inzage te krijgen in het rapport dat aan deze conclusie ten grondslag ligt. Wij denken dat daar vele discutabele uitgangspunten zijn gehanteerd.
Desalniettemin zijn we vóór het bestaan van een zelfstandig gymnasium, maar of dat per se midden op de Berg moet staan, daarvoor zien we niet zoveel houtsnijdende argumenten!
In deze kwestie werken we nauw samen met de Werkgroep Hart voor de Berg, die is ontstaan t.g.v. de plannen van tennisvereniging Alta.

 

AFSCHAFFEN KAPVERGUNNING

Gemeenteraad niet akkoord met Bomenlijst
De gemeenteraad heeft op 10 december 2013 niet ingestemd met het invoeren van de Bomenlijst.
Dat betekent dat de huidige kapvergunning van kracht blijft.

 

NIEUWS OVER DE WESTELIJKE ONTSLUITING

Gemeenteraad kiest voor variant 7B

Op 9 juli heeft de gemeenteraad het voorstel van B&W d.d. 11 juni goedgekeurd om ter verbetering van de doorstroming te kiezen voor de tracévariant 7B.
Dit is een nieuw tracé lopend vanaf de Stichtse Rotonde, verdiept liggend via het kazerneterrein en parallel aan de Aletta Jacobslaan, met een tunnel voor
alle verkeer onder het spoor door en vervolgens verder via het bestaande wegtracé (Barchman Wuytierslaan).
Mocht dat niet haalbaar blijken, dan zal variant 7 gekozen worden. Is dat ook niet mogelijk, dan komt 0+ in beeld.
Er zijn echter nog vele onzekerheden: zoals de precieze ligging van het tracé, en de kosten. Die kunnen hoger uitvallen, waardoor het denkbaar is dat uiteindelijk
toch de 0+ variant zal worden uitgevoerd.

De volledige tekst kunt u vinden op de website van de gemeente. Klik daarvoor op onderstaande link
https://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=648542/type=pdf/Raadsvoorstel___besluit_Verbetering_doorstroming_verkeer_aan_de_westkant_van_Amersfoort_-_uitwerking_variant_coalitieakkoord.pdf

Eerder geplaatst:
Op 24 april vond, zoals op diverse plaatsen aangekondigd, een openbare bijeenkomst plaats waarbij de Gemeente haar actuele plannen toelichtte voor de Westelijke ontsluiting.

Kort gezegd:

Men wil vanaf het zuiden de doorgaande route verleggen door ter hoogte van de Prins Frederiklaan naar links af te buigen en vervolgens een verdiepte route aan te leggen juist achter het hek van de militaire kazerne, dus langs de Aletta Jacobslaan op een afstand van zo’n 10 meter, afgeschermd door groen en een geluidswal.

Vervolgens duikt deze 2-baansweg (met rijwiel- en voetpaden) onder het spoor door om verderop (op het parkeerterrein van de dierentuin) weer boven de grond te komen en daar weer aan te sluiten op de BW-laan. Deze laatste zou voorzien worden van smallere rijstroken, een ventweg en aan twee zijden dubbele fietspaden.

Deze als geheel niet slecht ogende oplossing is eerder onmiddellijk afgeschoten omdat hij veel te kostbaar zou zijn. Of dat nu niet het geval is, blijft vooralsnog onduidelijk.

Mocht het maximaal beschikbare bedrag van totaal 70 miljoen (!) onvoldoende blijken, dan wordt volstaan met het optimaliseren van de huidige route voor een kleine 20 miljoen, de eerder ‘0+’ gedoopte variant.

Afgezien van de nodige knelpunten die nog moeten worden opgelost in de uitwerking, ervaren wij, en met ons waarschijnlijk velen, als belangrijkste bezwaren van dit nieuwe plan:

– Moet je zoveel geld besteden aan een probleem, dat nauwelijks aanwezig is:
  Het geld is in deze tijd op zoveel plaatsen beter te besteden!

– Het is zeer de vraag of met deze partiële ingreep de doorstroming tijdens de
spits meer dan marginaal zal verbeteren.

– Weliswaar wordt de Daam Fockemalaan ontlast, hetgeen toe te juichen is,
echter, de Aletta Jacobslaan wordt in dezelfde mate benadeeld. Daarmee
verdient deze oplossing toch zeker geen schoonheidsprijs.

Tot 22 mei heeft eenieder de mogelijkheid om goede suggesties te doen voor het plan, dat nu voorligt.

Dat wil zeggen men heeft 3 weken de tijd om commentaar te leveren op een plan dat na 50 jaar dubben uit de lucht komt vallen. Een plan dat 2 jaar intensief overleg met een klankbordgroep, waar een aantal mensen vrijwillig veel tijd in hebben gestoken, zomaar negeert!

Er is kennelijk plotseling haast, maar het komt op de burger over als een vorm van onbehoorlijk bestuur.

Op de site van de Gemeente kunt u de plannen uitgebreid bestuderen:
klik op http://www.amersfoort.nl/amersfoortwestbereikbaar.html
En als u commentaar hebt laat het vooral weten.
Direct aan de Gemeente of via ons: woonklimaat.berg@gmail.com

 

PLAN SPORTHAL ALTA 

Zoals vele bergbewoners inmiddels hebben kunnen lezen, leven er ernstige zorgen rond de plannen die door Alta worden gesmeed om een tennishal (annex algemene sporthal) te realiseren op het Lymfio-veld naast de bestaande tennisbanen.

Als SWB steunen wij de werkgroep ‘Hart voor de Berg’ volledig en we zullen samen met hen het traject doorlopen dat moet voorkomen dat dit plan realiteit wordt.

Een Sporthal op die plek is om diverse redenen een waanzinnig en destructief plan:

1. Dit groengebied maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht, is het belangrijkste aaneengesloten groengebied van de Berg Noord en wordt intensief gebruikt door de lokale wandelaars.

Dat de tennisvereniging zich destijds mocht vestigen in dit gebied was al een noodoplossing, die is gedoogd onder beperkende voorwaarden t.a.v. overlast voor de omwonenden (de geplaatste lichtmasten voor avondtennis zijn feitelijk al ontoelaatbaar).

2. De eerste functie van de hal zou verhuur aan derden zijn om hem rendabel te krijgen. Voor de clubleden zal hij nauwelijks ter beschikking komen.

Dit maakt dat deze locatie geen doel dient. Plaats de hal dan op een braakliggend terrein elders, er is leeg industriegebied te over.

3. Uit onderzoek is bekend dat dit soort hallen vrijwel altijd zodanig verlies lijden, dat na enkele jaren moet worden gezocht naar andere functies. Op deze plek onacceptabel!

Dit gevaar doet zich hier extra voor, aangezien een ‘acceptabele’ vormgeving zeer kostenverhogend zal uitpakken.

4. Weliswaar is in het bestemmingsplan een bouwvlak voor een hal t.b.v. twee banen opgenomen, echter door de initiatiefnemers, die verre van objectief zijn, is al vastgesteld dat deze optie zéker onrendabel is. Dat betekent dat hoe dan ook een bestemmingsplanwijziging zou moeten plaatsvinden op een zojuist vastgesteld bestemmingsplan.

Er is geen reëel argument om daarin mee te gaan.

Kortom, samen met de direct omwonenden, die er het meest direct last van zouden ondervinden, willen wij deze overdekte banenhal zo snel mogelijk van de baan.

namens SWB, bk

 

 

Brief vanTennisclub Alta m.b.t. plannen voor nieuwbouw van een overdekte hal

Op 2 maart ontvingen omwonenden een brief met de volgende inhoud:

Tennisvereniging Alta en haar leden maken tijdens de winterperiode gebruik van diverse
tennishallen. De belangrijkste tennishal is de Fit Academie Bokkeduinen aan de BW-laan. Deze
hal wordt gebruikt voor bijna alle winterlessen. De Fit Academie heeft ons helaas aangegeven
dat deze banen niet meer beschikbaar zijn vanaf de winter 2014. Aangezien Amersfoort al jaren
kampt met een structureel tekort aan overdekte sportfaciliteiten voelen wij ons genoodzaakt in
actie te komen.
Een door Alta ingestelde Halcommissie heeft afgelopen maanden diverse gesprekken gevoerd
met onder andere de gemeente Amersfoort, het Gymnasium JVO en de Pallas Athene School.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij een overdekte sporthal ter grootte van drie
tennisbanen dienen te realiseren. Deze accommodatie moet passen in het duurzaamheidsbeleid
van de gemeente en moet geschikt zijn voor gemeenschappelijk gebruik met bovengenoemde
scholen.
Zoals u misschien weet is een sporthal ter grootte van twee tennisbanen in het vigerende
bestemmingsplan voor het gebied Berg-Utrechtseweg opgenomen. De ligging hiervan bevindt
zich op het grasveld direct achter baan 4 en 5 van Alta. Wij hebben de gemeente Amersfoort
gevraagd een beperkte aanpassing in het vigerende bestemmingsplan op te nemen.
Wij zijn voornemens een informatieavond voor u te organiseren om u op de hoogte te brengen
van de stand van zaken. Hiervoor zullen wij u weer per brief benaderen.
Mocht u tussentijds vragen en/of opmerkingen hebben dan vragen wij u te reageren via
halcommissie@altatennis.nl.
Namens het ALTA bestuur
Arjanne Creemers
voorzitter

Bestuurswisseling

Onlangs heeft een bestuurswisseling plaatsgehad. De heer Dick Haver Droeze is afgetreden en mevrouw Judith Graafland is nieuw aangetreden.

Dick heeft zich de afgelopen twee jaar met heel veel energie ingezet voor het belangrijke item ‘de Westelijke ontsluiting’ en tevens voor het beheer van de bomen en het groen in het algemeen in onze wijk. Wij zullen zijn vakkennis op dit gebied en de natuur in het algemeen node missen en danken hem ook op deze plek voor zijn inspanningen.