Welkom

Luchtfoto Bergkwartier

Alta heeft vergunning voor opblaashal over 3 bestaande tennisbanen.

Haart voor de Berg en SWB gaan bezwaar maken….

Lees de laatste nieuwsbrief

 

 

 

Nieuwsbief XVII maart 2023

Blijvend verzet tegen halplan ALTA. We gaan door!

Beste steunbetuigers, beste bewoners van het Bergkwartier,

Gemeente Amersfoort, vernietig de vergunning van Tennisvereniging ALTA voor het plaatsen van een grote blaashal in onze woonwijk! Dit dringende pleidooi aan de gemeente stond in onze laatste Nieuwsbrief, en de meeste bewoners van het Bergkwartier staan nog steeds achter die oproep aan de gemeente.

Samen sterk voor de buurtbewoners

Het is duidelijk: de buurt– en wijkbewoners willen geen energieslurpende opblaashal midden in de wijk waar zij wonen, terwijl er (door de gemeente onderzocht en aan Alta aangeboden) alternatieven elders zijn. Wij, de Stichting Woonklimaat Berg (SWB), de werkgroep Hart voor de Berg (HvdB), de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA), de Stichting Groen in Amersfoort (GiA), maken zich samen sterk tegen dit plan van Alta.

Weg met die halplannen! Wij wonen hier!

Altas halplannen zijn een aantasting van onze leefomgeving en daar verzetten bewoners van Het Bergkwartier zich al 30 jaar tegen. En al die jaren worden die bezwaren van bewoners terzijde geschoven, wordt er gewoonweg niet geluisterd. Maar het kan toch niet zo zijn, dat de ambities van een tennisclub prevaleren boven de belangen van de buurt- en wijkbewoners! De verontwaardiging hierover en het verzet hiertegen is onverminderd groot. Weinig mensen in de buurt hebben problemen met een tennisclub als goede buur. Maar heel veel wijkbewoners vinden het onaanvaardbaar als de ambities van die vereniging buurt en leven in alle opzichten (aantasting van de natuurlijke omgeving/geluidsoverlast/verkeersoverlast) met voeten treden. Dan moet die tennisvereniging een plek elders zoeken, die past bij de ambities van de club!

Samen staan we sterk

De ontwikkelingen bij Alta volgen de samenwerkende partijen nauwgezet, en daar gaan we mee door totdat het halplan van Alta helemaal van tafel is. Al onze expertise en kennis zetten we in om de buurt te vrijwaren van deze brute aantasting van onze leefomgeving.

Waar staan we:

Omgevingsvergunning luchthal van gemeente dd. 14 april 2022

Bezwaar hierop is ingediend door SWB, HvdB, GiA en SGLA dd. 28mei 2022

Hoorzitting gemeente dd. 31 augustus 2022: alle partijen zijn gehoord.

Beslissing op bezwaar door gemeente dd. 1 februari 2023

Beroepschrift tegen afwijzing bezwaar ingediend bij bestuursrechter, Rechtbank Midden-Nederland door SWB, HvdB, SGLA dd. 13 maart 2023

Verder hebben we inmiddels bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een contra-expertiserapport gevraagd waarin de uitspraken van de Welstandscommissie, subcommissie erfgoed, tegen het licht worden gehouden. Deze commissie bewaakt onder meer de RBS-status van het Bergkwartier. O.i. voldoet het voorliggende advies daar op geen enkele manier aan.

Belangrijk om te vermelden is ook dat de werkgroep Hart voor de Berg de gemeente in 2019 schriftelijk heeft verzocht de bestemming ‘2-baanshal op het Limviosportveld te schrappen bij de herziening van

het Bestemmingsplan Bergkwartier. Wij houden hierover de vinger aan de pols bij de gemeente!

Doe mee!

Al die jaren is er die grote steun van heel veel wijkbewoners, onze steunbetuigers, oud én jong. Uit nieuwe steunbetuigingen blijkt dat ook de nieuwe en jonge bewoners de bijzondere woonkwaliteiten van het Rijks Beschermd Stadsgezicht Het Bergkwartierde allereerste groene uitbreidingswijk van Nederland(!) enorm waarderen, er heel graag wonen, wandelen en recreëren, en pal voor die waarden willen staan. Daarom een oproep aan de nieuwkomers: sluit je aan bij ons en sta op de bres voor onze woonwijk! Zonder jullie participatie gaan ongewenste ontwikkelingen in onze woonwijk gewoon door. Stel je kennis en expertise beschikbaar door je bij ons aan te melden. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat iedereen nog lang kan genieten van het fijne woonklimaat in het RBS Het Bergkwartier.

Tot slot: benodigde middelen

Procederen kost geld, veel geld. In de begintijd van ons verzet tegen de halplannen van Alta haalden we na een oproep in korte tijd een bedrag op onder de bewoners van het Bergkwartier als bijdrage voor de gemaakte kosten. We zijn zo vrij opnieuw een oproep te doen: als het moment daar is hopen we dat al onze steunbetuigers daar ruimhartig aan bijdragen!

Met vriendelijke groet,

Stichting Woonklimaat Berg en werkgroep Hart voor de Berg

*Alle bezwaarschriften van bovengenoemde organisaties en de verzoeken tot voorlopige schorsing bij de bestuursrechter staan op www.hartvoordeberg.nl Hier staan ook de besluiten van de gemeente.

Alle Nieuwsbrieven van de werkgroep Hart voor de Berg (HvdB) zijn terug te vinden op: www.hartvoordeberg.nl

Voor de website van de Stichting Woonklimaat Berg zie: www.woonklimaatberg.nl

Stichting Woonklimaat Berg (SWB) ijvert voor behoud van het bijzondere karakter van het Bergkwartier/Bosgebied.

Hart voor de Berg (HvdB) is de werkgroep van de Stichting Woonklimaat Berg (SWB) die zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van het groen en bosgebied in het Rijks Beschermd Stadsgezicht (RBS) Bergkwartier, specifiek het Limviogebied. SWB en HvdB werken samen met de Stichting Groen in Amersfoort (GiA) en de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Bergkwartier/Bosgebied is de meest groene wijk van Amersfoort. Met een aangenaam leefklimaat. De SWB wil dat graag in stand houden. Dat betekent niet dat alles bij het oude moet blijven, wel dat veranderingen het woonklimaat moeten verbeteren.

Er zijn vier grote groengebieden: Klein Zwitserland, de bosschages rond het Belgenmonument, het Limvioveld en het Bosgebied. Fraaie natuur-, wandel- en speelgebieden die mede dankzij de inspanningen van SWB goed worden onderhouden.

Het grootste deel van het Bergkwartier heeft sinds 2007 de status Rijks Beschermd Stadsgezicht. De SWB vindt het één van haar belangrijkste taken toe te zien op de naleving van de principes van het Beschermd Stadsgezicht. 

De Stichting Woonklimaat Berg (SWB) is op 30 juni 2009 opgericht als voortzetting van de Stichting Behoud Bosgebied Berg (SBBB) en de Stichting Behoud Woonklimaat Stationsplein en Omgeving (SBWS), die beide tot doel hadden het woon- en leefklimaat in het Bergkwartier/Bosgebied van Amersfoort te bevorderen.

Doelstelling SWB

De SWB ijvert voor behoud van het bijzondere karakter van het Bergkwartier/Bosgebied. Dat houdt in de bescherming of bevordering van stedebouwkundige, architectonische, natuur-, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden, flora en fauna, de kwaliteit van het milieu, waaronder tevens begrepen de lucht, het geluid, de bodem en het water; Daarnaast bekommert de SWB zich om de kwaliteit van een goede ruimtelijke ordening, waaronder verkeersafwikkeling en parkeren.

Een aantal zaken zijn sinds 2009 formeel vastgelegd door de verkregen status van ´Rijks Beschermd Stadsgezicht´ van het grootste deel van het Bergkwartier. Verder ligt veel vast in het Bestemmingsplan, dat elke 10 jaar dient te worden geactualiseerd.

Het gaat om grote en kleine items, waarmee SWB zich bezighoudt, het criterium om tot actie over te gaan, is of er in de loop van de tijd schadelijke gevolgen voor anderen dan direct betrokkenen zijn te verwachten. Dat kan zijn door de omvang of de precedentwerking van de voorgenomen ingreep of regeling. Veel onderwerpen blijven lange tijd aandacht vragen, dat is inherent aan ons democratische overheidsbestel dat via lange routes tot definitieve besluiten komt. Wij moeten voortdurend op onze hoede zijn om te voorkomen dat er plotseling een onomkeerbare richting wordt genomen die onze wijk schaadt.

 

 

Steun de SWB, word donateur voor € 10 per jaar.       Rek.NL98 TRIO 0390 4222 07
t.n.v. Stichting Woonklimaat Berg
(meer mag natuurlijk ook). Klik in de menubalk op donateurs of stuur een mail met uw gegevens naar woonklimaatberg@gmail.com