Welkom

Nu ook op Facebook!

Ontwikkeling Lichtenbergterrein

Op 9 maart werd de SWB-jaarbijeenkomst in de aula van de school
“De Amersfoortse Berg” gehouden.

Dit jaar is gekozen voor een andere opzet. We hebben in kleine groepen enkele thema’s uitgediept die ons als bewoners van het Bergkwartier bezighouden. Er is hard gewerkt en de reacties van de deelnemers waren positief.
Het verslag van de uitkomsten van die gesprekken vindt u hier.

 

 

 

 

De onderwerpen waren:

De nieuwe groenvisie voor de wijk
: wat kunnen we er mee?
De voorstellen van de werkgroep Hart voor de Berg voor een ‘toekomstbestendig’ beheer van het groen en het bosgebied in het Bergkwartier zijn geïntegreerd in de gemeentelijke ‘Groenvisie Amersfoort’. Als de bewoners en het bestuur van de stad samenwerken vanuit deze visie, leveren het Limviogebied, Klein Zwitserland en het gebied rondom het Belgenmonument een mooi wijkpark voor RBS Bergkwartier-Noord op, een echte bijdrage aan een betere levenskwaliteit in wijk èn stad. Daarin past echt geen tennishal op het Limviosportveld.

Sociale veiligheid: stand van zaken en wat kan beter?
Je beschermd voelen tegen dreigend gevaar is belangrijk. Hoe geven we zelf, samen met de overheid, zo goed mogelijk inhoud aan die bescherming? Wat zijn de ervaringen met Burgernet, WhatsApp buurtpreventiegroepen en het recent toegevoegde reanimatienetwerk? Zijn er nog mogelijkheden om met elkaar de bescherming te verbeteren en hoe? Aan deze groep nemen o.a. deel Wijkagent Robbert de Hooge (onder voorbehoud) en Bestuurslid en wijkbewoner Lucienne Buiskool van Reanimatienetwerk Amersfoort (onder voorbehoud).

De “Bergtoren”
: hoe kunnen we er het beste van maken?
De twaalf verdiepingen hoge flat op het oude ziekenhuisterrein is een voldongen feit. Hoe kunnen we invloed uitoefenen om, in samenspraak met gemeente en projectontwikkelaar, te komen tot een zo goed mogelijke invulling van die toren: een mooi ontwerp en een zinnige invulling?

Het Stationsgebied: verbetering is nodig, maar hoe en wat?
De gemeente Amersfoort wil het gebied rond het NS-station tot aan de Stadsring opnieuw onder de loep nemen. Het stationsgebied is de hoofdentree en hoort dus het visitekaartje van de stad te zijn. Maar is het dat wel? Kan Amersfoort op dit punt de concurrentie met andere steden aan? Redenen om hieraan te twijfelen zijn onder andere de beperkte leefbaarheid van het stationsplein, de ingewikkelde en hier en daar gevaarlijke verkeersituatie, de wellicht te beperkte economische betekenis van het gebied gezien de grote leegstand van kantoren. Wat zijn uw ideeën hierover?

De tennishal van Alta
: niet op het sportveld maar waar wel?
Alta wil een 4-baans tennishal naast het eigen tennispark aan de Th. Heemskerklaan bouwen. Hiervoor is de aankoop van grond nodig van het naastgelegen beschermd groengebied (sportveld). Buurtbewoners verzetten zich al jaren tegen deze plannen. Wij willen met u op zoek naar mogelijke alternatieve plekken voor de bouw van de tennishal.

De voorzieningen in de wijk: wat missen we?
Winkels, horeca, scholen, sportvelden, openbaar vervoer, parkeren, laadpalen. Het zijn voorbeelden van voorzieningen. Hebben we er voldoende van of is er uitbreiding nodig? Wijkvoorzieningen in de zorg vallen buiten deze discussie.

Verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte: einde aan gaten in de stoep en meer.
Trottoirs en straten zijn soms zo slecht dat je je best moet doen om je nek niet te breken. Waar in onze wijk is de inrichting van de openbare ruimte onder de maat en hoe kan dat verbeteren?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De brochure Duurzaam Erfgoed over energiebesparing
en zonnepanelen in beschermd stadsgezicht en monumenten
van de Gemeente Amersfoort is uit! Lees hem hier.

 

 

 

BESTUURSWISSELING SWB

De oproep van SWB aan wijkbewoners die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie bij SWB om dat kenbaar te maken heeft gewerkt. Er hebben zich voldoende kandidaten gemeld om het bestuur op sterkte te houden. SWB kon daardoor in september afscheid nemen van vier bestuursleden die te kennen hadden gegeven het stokje te willen overdragen. Afgezwaaid zijn Flip Woltering, medeoprichter van SWB in 2009, Bob Kauffmann sinds 2009 actief en voorzitter sinds 2011, en Ronald van der Mark en Raijmond Witten beiden actief vanaf 2011. Alle vier hebben zich jarenlang op vrijwillige basis ingezet voor het bevorderen van een goed woonklimaat op de Berg. Ze zijn voor hun inspanningen voor het belang van de bewoners van het Bergkwartier op informele wijze dank gezegd door het nieuwe bestuur.

De drie nieuwe bestuursleden zijn Han Langevoort, Gusta Mulder-Arentzen en Remko Sinck. Drie andere personen maken al langer deel uit van het bestuur, te weten Willem Loots (penningmeester) sinds 2012, Judith Graafland sinds 2013 en Ria Wams (thans voorzitter) sinds 2012.

Er staat hiermee weer een enthousiast team klaar om de nodige activiteiten te verrichten voor het Bergkwartier. De bewoners kunnen op hen rekenen.

 

Het Bergkwartier is de meest groene wijk van Amersfoort. Met een aangenaam leefklimaat. De SWB wil dat graag in stand houden. Dat betekent niet dat alles bij het oude moet blijven, wel dat veranderingen het woonklimaat moeten verbeteren.

Op de foto links zijn de drie grote groengebieden duidelijk te zien. Rechts Klein Zwitserland, boven de rotonde de bosschages rond het Belgenmonument en daar schuin rechts boven het open Limvioveld. Fraaie natuur-, wandel- en speelgebieden die mede dankzij de inspanningen van SWB goed worden onderhouden.

Het grootste deel van het Bergkwartier heeft sinds 2007 de status Rijks Beschermd Stadsgezicht. De SWB vindt het één van haar belangrijkste taken toe te zien op de naleving van de principes van het Beschermd Stadsgezicht. Wilt u daar meer over weten, kijk dan onder het hoofdstuk ‘Beschermd Stadsgezicht’.

De Stichting Woonklimaat Berg (SWB) is op 30 juni 2009 opgericht als voortzetting van de Stichting Behoud Bosgebied Berg (SBBB) en de Stichting Behoud Woonklimaat Stationsplein en Omgeving (SBWS), die beide tot doel hadden het woon- en leefklimaat in het Bergkwartier van Amersfoort te bevorderen.

Doelstelling SWB

De SWB ijvert voor behoud van het bijzondere karakter van het Bergkwartier. Dat houdt in de bescherming of bevordering van stedebouwkundige, architectonische, natuur-, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden, flora en fauna, de kwaliteit van het milieu, waaronder tevens begrepen de lucht, het geluid, de bodem en het water; Daarnaast bekommert de SWB zich om de kwaliteit van een goede ruimtelijke ordening, waaronder verkeersafwikkeling en parkeren.

Een aantal zaken zijn sinds 2009 formeel vastgelegd door de verkregen status van ´Rijks Beschermd Stadsgezicht´ van het grootste deel van het Bergkwartier. Verder ligt veel vast in het Bestemmingsplan, dat elke 10 jaar dient te worden geactualiseerd.

Het gaat om grote en kleine items, waarmee SWB zich bezighoudt, het criterium om tot actie over te gaan, is of er in de loop van de tijd schadelijke gevolgen voor anderen dan direct betrokkenen zijn te verwachten. Dat kan zijn door de omvang of de precedentwerking van de voorgenomen ingreep of regeling. Veel onderwerpen blijven lange tijd aandacht vragen, dat is inherent aan ons democratische overheidsbestel dat via lange routes tot definitieve besluiten komt. Wij moeten voortdurend op onze hoede zijn om te voorkomen dat er plotseling een onomkeerbare richting wordt genomen die onze wijk schaadt.

 

 

Steun de SWB, word donateur voor € 10 per jaar.       Rek.NL98 TRIO 0390 4222 07
t.n.v. Stichting Woonklimaat Berg
(meer mag natuurlijk ook). Klik in de menubalk op donateurs of stuur een mail met uw gegevens naar woonklimaatberg@gmail.com