Welkom

Op 9 maart bent u weer welkom op de SWB-jaarbijeenkomst in de aula van de school “De Amersfoortse Berg”, Hugo de Grootlaan. De deur is open vanaf 19.00 uur en de vergadering start om 19.30 uur.

Samen actiepunten formuleren. Dit jaar is gekozen voor een andere opzet. We willen met u in kleine groepen enkele thema’s uitdiepen die ons als bewoners van het Bergkwartier bezighouden. De uitkomsten van die gesprekken willen we gebruiken om onze activiteiten voor dit jaar richting te geven Uiteraard is er daarna tijd voor de informatie over lopende aandachtspunten.
Programma

19.00 uur Inloop, koffie/thee, inschrijven voor de themagroepen,

19.30 uur Welkomstwoord van de voorzitter, korte informatie over de financiën van de SWB en uitleg over de thema’s in de themagroepen.

20.00 uur Start gesprekken in de themagroepen

20.45 uur Pauze koffie/thee

21.00 uur Korte afronding van de themagroepen gevolgd door update van vanuit het bestuur van lopende aandachtspunten.|

21.20 uur Vragen, punten vanuit de zaal.

22.00 uur Afronding waarna nazit met fris/wijn

22.30 uur Einde bijeenkomst

De brochure Duurzaam Erfgoed over energiebesparing
en zonnepanelen in beschermd stadsgezicht en monumenten
van de Gemeente Amersfoort is uit! Lees hem hier.

 

 

 

BESTUURSWISSELING SWB

De oproep van SWB aan wijkbewoners die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie bij SWB om dat kenbaar te maken heeft gewerkt. Er hebben zich voldoende kandidaten gemeld om het bestuur op sterkte te houden. SWB kon daardoor in september afscheid nemen van vier bestuursleden die te kennen hadden gegeven het stokje te willen overdragen. Afgezwaaid zijn Flip Woltering, medeoprichter van SWB in 2009, Bob Kauffmann sinds 2009 actief en voorzitter sinds 2011, en Ronald van der Mark en Raijmond Witten beiden actief vanaf 2011. Alle vier hebben zich jarenlang op vrijwillige basis ingezet voor het bevorderen van een goed woonklimaat op de Berg. Ze zijn voor hun inspanningen voor het belang van de bewoners van het Bergkwartier op informele wijze dank gezegd door het nieuwe bestuur.

De drie nieuwe bestuursleden zijn Han Langevoort, Gusta Mulder-Arentzen en Remko Sinck. Drie andere personen maken al langer deel uit van het bestuur, te weten Willem Loots (penningmeester) sinds 2012, Judith Graafland sinds 2013 en Ria Wams (thans voorzitter) sinds 2012.

Er staat hiermee weer een enthousiast team klaar om de nodige activiteiten te verrichten voor het Bergkwartier. De bewoners kunnen op hen rekenen.

 

Het Bergkwartier is de meest groene wijk van Amersfoort. Met een aangenaam leefklimaat. De SWB wil dat graag in stand houden. Dat betekent niet dat alles bij het oude moet blijven, wel dat veranderingen het woonklimaat moeten verbeteren.

Op de foto links zijn de drie grote groengebieden duidelijk te zien. Rechts Klein Zwitserland, boven de rotonde de bosschages rond het Belgenmonument en daar schuin rechts boven het open Limvioveld. Fraaie natuur-, wandel- en speelgebieden die mede dankzij de inspanningen van SWB goed worden onderhouden.

Het grootste deel van het Bergkwartier heeft sinds 2007 de status Rijks Beschermd Stadsgezicht. De SWB vindt het één van haar belangrijkste taken toe te zien op de naleving van de principes van het Beschermd Stadsgezicht. Wilt u daar meer over weten, kijk dan onder het hoofdstuk ‘Beschermd Stadsgezicht’.

De Stichting Woonklimaat Berg (SWB) is op 30 juni 2009 opgericht als voortzetting van de Stichting Behoud Bosgebied Berg (SBBB) en de Stichting Behoud Woonklimaat Stationsplein en Omgeving (SBWS), die beide tot doel hadden het woon- en leefklimaat in het Bergkwartier van Amersfoort te bevorderen.

Doelstelling SWB

De SWB ijvert voor behoud van het bijzondere karakter van het Bergkwartier. Dat houdt in de bescherming of bevordering van stedebouwkundige, architectonische, natuur-, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden, flora en fauna, de kwaliteit van het milieu, waaronder tevens begrepen de lucht, het geluid, de bodem en het water; Daarnaast bekommert de SWB zich om de kwaliteit van een goede ruimtelijke ordening, waaronder verkeersafwikkeling en parkeren.

Een aantal zaken zijn sinds 2009 formeel vastgelegd door de verkregen status van ´Rijks Beschermd Stadsgezicht´ van het grootste deel van het Bergkwartier. Verder ligt veel vast in het Bestemmingsplan, dat elke 10 jaar dient te worden geactualiseerd.

Het gaat om grote en kleine items, waarmee SWB zich bezighoudt, het criterium om tot actie over te gaan, is of er in de loop van de tijd schadelijke gevolgen voor anderen dan direct betrokkenen zijn te verwachten. Dat kan zijn door de omvang of de precedentwerking van de voorgenomen ingreep of regeling. Veel onderwerpen blijven lange tijd aandacht vragen, dat is inherent aan ons democratische overheidsbestel dat via lange routes tot definitieve besluiten komt. Wij moeten voortdurend op onze hoede zijn om te voorkomen dat er plotseling een onomkeerbare richting wordt genomen die onze wijk schaadt.

 

 

Steun de SWB, word donateur voor € 10 per jaar.       Rek.NL98 TRIO 0390 4222 07
t.n.v. Stichting Woonklimaat Berg
(meer mag natuurlijk ook). Klik in de menubalk op donateurs of stuur een mail met uw gegevens naar woonklimaatberg@gmail.com